पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/७६१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पद । ६९३ नेशन्यतरस्येयन्यपदार्थतद्रव्यप्राधान्याध्यवमनम ! म च - न्यपदार्थः । वन्धी योग्यता वशेन शतिद्रव्यगुणक्रियणभन्य तमः परिष्ट छत । तद्यथा ॥ चि त्रयक्तिरियं जातिर्देयं नन। चिदम। गानेश्रयः कश्चिदयं त्वं कथय। लिया ॥ मर्चनं च योग्य वासभानाधिकरणपद ।न्तरंपनीतो ऽन्य पदथवश प्र गायत ॥ तद हैं क च।यनमस्या इति : र - नादिवन्न विशेषणां संभवतीत यत रायते ॥ न व्य ।मानन्यव्यभारभ्यमनभिधानत नेप्र दोषाः । (I) अनन्यपि हि - नाम * कव79नतः । शब्द सु-तरे मनो ने न व्यभिचरिष्यति ॥ यत्र तत्र छ। पथ उपन च्यते तत्र तत्रैकया । मक झ में तथेत्रगश्च यो द शlद भने। एभिधा सुव्रत | 5;ः ॥१-धः । न च तद५ ले तत्र प्र यंग इत्यव्यभि नर । यत्र तु व्यभिर व व्यतरन्तरा । वि शथ तव। ि नेन वा तरल पगम्यत ॥ सर्वे था दूर पथ विशीषण) |लया यमवेतनया $यभाप लक्षण स्।भदम वधदेशनम् १५झते । मर्वप्रथम मवन्त्ययश्च शक द।थव । अन्तर नक।नां तु न क्षणमइ छ। नत्वादनभिः धेयवम्। अतश्च पिङ्गवाक्षित्वायां स्वव्यक्त यो गुण वयवत्म क न य' तभर वयव द्रव्यमान च्यते । तच्च ।स।। भवति। म एन. किमभिधेयो न।णिक इति । प्राधान्येन प्र तीतेः समानाधिकरण्यादनेक भन्यपदार्थइति च सारणण- देवेन।तदितमत्वर्थीयादिभिरिवभिधयतइति के चिम्। अप