पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ६७० १८ हन्यादावपि शेष - | १६१ २१ हेतुदृष्टान्तवत्सूत्रम् त्वम् । ७७७ २ होमाङ्गस्य च या

  • २१७ १३ हन्स्यादिविधि ज्यात्वम ।

५४२ ३ होमो हि प्राकृत:शुद्धः १०१६ ८ हविरन्तरमालोच्य ३१० १७ हविषो गुणभूतत्वात् ९०६ १५ हविषो याद पौष्णस्य १०८३ २ हविःसंयवनार्थानाम ९९० ६ हिरण्यवाससी धर्म | ॐ