पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वैणक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । २०२ २ स्मृत्याचारवि- | ६२६ ११ स्वरूपानाभेधान रोधे हि ९२ २० स्मृत्या चाऽर्थ ९२ ७ स्वरूपेण तयोस्तावत्तू परामृश्य १७५ २२ स्वरो ऽपि त्वास्ति ११९ ७ स्मृत्या तथयेव सप्तम्या ९२ १६ स्मृत्या प्रतीयते | ३५४ २ स्वगों मे स्यादि यावत् । तीत्थं हि । ७२० २ स्यात् कर्मेकत्वयक्त | ७१९ २ खलॉफे तैजसप्राया | ६० यत । १४ स्वलक्षणविवितैस्त ७७१ १५ स्यादग्नेगैणमि ३५० २१ स्त्रब्यापारे हि पुरुषः ९४ न्द्रत्वम् । २१ स्त्रशाखाविाहतेश्धा ऽपि १०८ २० स्यादेतद्येन य: काल ५५० १० स्याद् वह्नर्थविधानं ते । | १६९ ९ स्वसंवेद्यश्च सिद्धा तम मेवैततू ४३६ १४ स्वास्मिन्वाक्पे ऽपि न ८७० ९ स्योनादि: कल्प १०७८ ७ स्वाङ्गेन पाञ्चदश्येन याम्यन्त : । ८७ ) २ स्वातन्त्र्येण प्रमाण ८५८ १४ स्योनादेरपि शेषत्वम त्वम ३९१ ११ स्रुङ्मात्राद्यनुवादेन | ६४२ ४ खाध्यायप्रहणेनैका १७२ १७ स्वतन्त्रा वद एवेतत्तू २२१ ३ स्वाध्यायाध्ययनं ३७७ २४ खवतस्तावदमूतत्वात् मुका १०२ २२ खत: स्थितात्प्र- | ४१७ १२ स्वाध्याये पठ्यमानेषु ६६३ १० स्वामिना च विना ४२९ २० खत्रप्राधान्यात्पदा दास्सा थनाम ३२९ २४ स्रार्थबोधे समाप्तानां त्वात् । पांशे । १२९ १५ खयमज्ञातमूलाश्ध ४१७ १६ स्वरवणानुपूठयादि २६ १५ स्वरादयश्ध भिद्यन्ते | १३९ • १५ हननप्रतिषेधे ऽपि २६५ १ स्वरुयूपादिशब्दश्ध | २६५ ११ हन्तिकर्तरि घन्हित्वम ६१ १ स्वरूपहतुसम्बन्ध - | ११० ४ इन्तैवमप्रमाणत्वम