पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


४८ वर्णक्रमानुसारेि सूचीपत्रम् । १७७ १४ संवादत्वानुवा - त्वम २२२ ११ संशयप्रतिबद्धे च ४२९ ११ संसगो ऽपि प | ४९ १८ स्पष्ट शब्दातू प्रतीते 5 || २१९ ५ स्फोटगोशब्दताङ्गत्व | २१९ २३ स्फोटशब्दे च सं २२२ १६ संसिद्धव्यवहार ६८४ ६ स्यादेरुत्पतिसम्ब धः । त्वात् १२७ १ स्मर्यन्ते च पुराणेषु ११६४ ७ संस्कारत्वादतिक्रान्ते | ९२ १२ स्मार्तस्य बाधकः १५७ ४ संस्कृतप्रतिरूपा हि २१६ १४ संस्कृतानां च शब्दाः | ९३८ २१ स्मार्त' पुरुषमात्रस्य १४३ २० स्मृतिकाराभ्यनुझानं २१९ ११ संस्क्रियेताऽऽनुपूर्वी | ९७९ ३ स्मृतिप्राप्तानुवादे हि चवत ८२ ६ स्मृतिप्रामाण्यमुत्स् २४९ १४ संस्थानस्य च नाश त्वातू । ९१७ १६ स्मृतिभिः पुरुषो नि त्यम ८९४ १८ संस्थास्वांपे तु तात्र | ९३ ८ स्मृतिमूलानपेक्षा हि त्वात् १४३ २ स्मृतिवत्कर्तृसा १००६ १२ | स्तुतिलेकधात्मकत्वेन मान्यातू । ३३० १३ स्तुतीनां विध्यधान १०६ १० स्मृतिशास्त्रं च यद्येकं त्वात् | ९७ ४ स्मृतिस्तु यावत ३१५ ११ स्तुतेरपरिमाणत्वातू पुस्साम् । ४८४ ९ स्तुतेरपि हि पूजात्वातू २३८ ८ स्मृतीनामप्रमाणत्वे १४७ ९ स्तोकेनाप्यन्यथात्यन | १०५ १७ स्मृतीमां श्रुतिमूलत्वे ८२५ २३ स्तोत्रशस्रानुवाक्यादि ५५८ ५ स्तोत्रसाधनभूतत्वम् | त्वम । २३६ २ स्युपायमांसभक्षादि- | ८९ २३ स्मृतेर्धर्मप्रमाणत्वम ९७१ ९ थाल्यादेय ऽपि क | १०४ ९ स्मृतेश्च श्रुति मन्नाया । ७६१ २ स्थितेऽधिकरणे त्वेवम २६२ १६ स्मृतेस्तेनापवादो ऽयं ४५ २ मिते यागत्वसामान्ये १५० ६ स्मृत्याचारविरोधे वा

  • ात

नाम ८७