पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारेि सूचीपत्रम् । ४७ ५९६ ४ सामथ्याक्षिप्तमाधा- | १०८७ ५ सिद्धे ऽङ्गत्वे ततस्ते नम । पाम । १००५ १७ सामथ्यै कर्मणस्ताधत्तू ६६४ १० सिद्धेस्तुषोपवापेन १२५ १७ सामथ्यै सर्वभावा - | ९१ ७ सिद्धो लोकप्रवादो नाम । १७३ २ सामवेदे यदोप्राई - | ३२२ ४ सिंहशाब्दे ह्यनुक्त ऽपि ४६९ २ सामानाधिकरण्यन ५२९ २१ सिंहशब्दः कचिौण २९७ १७ सामानाधपकरण्य च ३६४ ३ सुखदुःखात्मकत्वन ८७७ २१ सामान्यकरणात्प्राप्तम ७२८ १४ सुतरां विधिवाक्ये तु ७२७ २१ सामान्यप्रापणाशङ्का | ४०२ ५ सुबन्तौ यादि चैतै ते १०२० ११ सामान्याविधिरस्पष्ट: | १३६ १९ सुरा वै मलमन्नानाम् ४१० १२ सामान्यस्तुतिरकव || ७८६ १२ सूक्तवाकः स तनैव ११० ९ सामान्येनाऽभ्यनुशा- १०७८ ११ सूत्रकारो ऽपि विकृतौ नात । २०१ ३ सूत्रवार्तिकभाष्येषु ४९१ १२ सामान्यं स्यादिदं | ८६७ १७ सूत्रेण परदौर्बल्ये ज्ञेयम ६०६ १९ सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वे ७५३ ९ सामिधेनीत्वमप्या - | १६१ १७ सूत्रं तु सूचनात्तेषाम ९१ १९ सयमत्यन्तमन्याया १०७८ १३ सामिधेनी: प्रति | २५२ १५ सेयमव्ययशब्देन २६३ ८ सोपपातिकमन्यश्ध २९७ ३ सायम्भवादिसंयुतैः | ९० ९ सो ऽपि स्यादपरो २९६ ११ सायंहोमे यदि ठूयातू ३४२ ७ सिद्धकर्तृक्रियावाचि- ७३० ४ सो ऽयमाभाणको १ ५ सिद्धप्रमाणभावस्य लोके । १०३ १० सिद्धमेवाप्रमाणत्वम | ६७३ १४ सौभरस्य समस्तस्य १६१ १५ सिद्धरूपः प्रयोगो यै :| ६२८ २३ संज्ञानदीव्यवच्छिन्न १६ १६ सिद्धवन्हिशिखत्वादि। ७२४ ८ संमार्गप्रहयोः किं वा १६ २२ सिद्धानां नित्यतैवैका | ७२४ १२ संमार्गेकत्वयोरेवम् ९३४ १५ सिद्धान्ते क्रतुसंयु - | ७३८. १४ संमार्गे यदि तम । सर्वेषाम ४६४ १ सिद्धान्ते ऽपि तु या-| २९ ५ संमुग्धवाचके लोके गायाम । ११५३ ११ संयोगः पूर्वसिद्धो हि। साम प्राप्त