पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/६४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


४६ वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । २४० १५ सर्वत्रैव हि विज्ञानम् , २४३ ६ सवै िह दधिदानादि ७०४ १८ सर्वथा बाधिता तावत् १०९३ २४ सवनीयान्पुरोत्पाद्य १४० २१ सर्वथा ब्राह्मणोद्देशातू १५२ १९ स वालधौ गृहीतः सः ७६४ ५ सवया लक्षण नाम | ९३२ २३ स शब्दो लक्षणां याति २६ ९ सर्वथा शक्यते भेद: | २३९ १ स श्रुतिस्मृतिसिद्ध ६६३ १५ सवेदा ह्यविनाभूता : त्वात् ९४९ ९ सर्वपुंसां स्वसंवेद्यम् |७३७ १३ सह विध्यविधी युक्तौ ७२६ १२ सर्वप्रकारमन्विष्टम् | २०५ ४ सहाध्यायिभिरेवाऽऽत ७८६ ८ सर्वप्राकृतदेवत्य : | ८६९ ८ साकाङ्कावयवत्वन ९२० ८ सर्वमभ्यर्हितद्रव्यम् | ७२४ २ सा किं धात्वर्थमात्रेण ८८ ६ सवमुत्पद्यमान हि | १०८१ ८ साक्षामपुरुषार्थत्वात् ८१७ ३ सर्वर्गादिसमूहेषु |७३५ ११ साक्षादयोग्यसम्व २१९ ७ सर्ववर्णसमूहो ऽपि १०४ १६ सर्वव्याख्याविकल्पा-| ३५ १९ साक्षादव्यभिचारेण नाम । १०८२ १२ सा च प्रकरणेनाऽस्मै १७७ १८ सर्वशाखाविधित्वं हि १७८ २ सादृश्याद् ब्राह्मण ९४ २३ सवशाखापसहार भ्रान्ति : । २८१ ७ सर्वस्य ित्रविभागत्वात ४३-१० साधकत्वं द्विधा र १०८२ २६ सर्वस्यैव हि कार्यार्थ ९४० ४ सवाख्यातषु कतृणाम ९५३ २० सर्वाण्येव हि शास्त्राणि ७५१ २१ साधारण्येन संयोगः २२१ १२ साधुभिर्भाषमाणानाम ९३४ २० सर्वा तावत्स्मृतिर्नेि २३० १३ साधुत्वमिन्द्रियग्रा म् ३७५ १४ सवावाप्तसमथो वा २३ १० साधूनेव प्रयुञ्जाना १०७ ८ सर्वा वेष्टयितव्येति २२४ २ साधोर्नित्यप्रसक्तत्वात् ११३ १ सर्वाश्रमातिरिक्तन ३५७ ९ साध्यसाधनसबन्धः ७९७० ९ सवा ह्यध्ययनस्थन ५१६ ५ सर्वेण विधिवेलायाम | ३५९ १० साध्यात्मषका ऽपि धा त्वय ३८८ ४ सर्वे पाकादिसण्वन्धे १३८ १२ सर्वेषामेवमादीनाम् ||३५३ १२ साध्यांशे पुरुषाणां च ९६ ११ सर्वेव श्रूतिमूलात | ४०१ १८ सापेक्षो ऽपि महत्त्वेन १८२ ११ सर्व नामपदं तावत् । १०७९ ९ साप्तदश्यबिधानन्तु त्यम ॥