पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/५५२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


.. १५ $ । 9* असेिंबर महिना म्यग्वेनेथूल्य स्वक्ष्यमाणकर्मतिरोधानेन १पूनाईकि * भक्षवेशन मैरावधारणेन संप्रदानषशक्तिमभिश्चैव कि भवति विष्णु भजति विष्णुर्यष्टव्य इति । न त त ईषवसर्भ भिधीयते। किं तर्हि कर्मत्वान्यथानुपपत्तिनाशपथैष गम्यमाने निशीियःननु•थ यजतेर्देवसपूज़त्मकवात्तदोयकर्मदेयता बभहै। पर्यायाऐवति न वक्तव्यं च क्षणया। गम्यतइति। मैष शल पूिजावचनः । कुतः । R.तुतेरपि हि पूजावात् शयने यजिवाच्यप्त। ! 'आ थातिथिषदेत झाः पूज्यतेति च वने ॥ न हि देवताः स्वानतत्पूजाव्यापृतोपि सन्कविधजHइति उच्यते । अपासमवायिषा च नातिथिषद्देवता पूधमामत ग्र तिपद्यते । न च यजितस्पर इति नवमे वक्ष्यते । द।मंग घोषा भवद्भिः पूर्धमानोपि न कर्म संपद्यमानो इष्ट एवं ऊँ गरे नित्यं नतायाः संप्रदानवेनैव निर्देशः प्रस ने बै haशं संप्रदमस्थमप्यति यशश्वत्वाभावात् (५)अपिक इ िक चिरसंप्रदाननिर्देशः । यदाभ्यं शीलां सोमक बवति । सर्वेयेयं देवप्त न वाग्वैः संप्रभैःdध्या, ग प्रया मंभिधारणैर्नेष त्वामनो वृषं यजिविषयं शर्म संपर्क आ औषति । ततः क्रियासाधनवाप्तमकारडॅम ॐ ग िदेवताशब्हवायेनाभिभाषाविधीकनिभ अनङ्गबांगणेन प्रयतिष्येतेन अनया संप्रह : ३) तिमनुत्वाभावादिति १' ५• पाठः;& *