पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/४१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ९९ १४ नन्वमेध्येन लिप्तस्य | ६६३ ३ न शेषोऽन्य: परार्थ ९४ १३ न पश्धाच्छ्रु यमा त्वात ९५० ४ न शोणत्वादिव १४९ १० न प्रयोगावधिस्तस्य | ८४६ २२ न श्रुतेर्विनियोक्तृ ५३४ ५ न प्रातिपदिकेनो त्वम । ३०८ १९ न समस्तानुवादस्य ८८१ ११ न बाधस्यैकरूपत्वम।| ९८५ ६ न सम्बन्धो निवीतस्य १११ ११ न मांसभक्षण दोष || १०८१ १४ न साधयाति पश्वा ९७२ २३ न मुख्याऽतिक्रमे किञ्चित् । ५८४ १ न लोके देवदत्तस्य | ५४६ २० न सास्नानुऽगतिर्दष्टा ६५ २४ नवमेऽर्थप्रधानत्वातू । | १९५६ ७ न सिद्धमप्यस १०९ १४ न धर्द्धयेदघाहानि न्मूलम ७० ११ न वागमन तदूयाध : | २४९ ७ न संस्थानं कुतो हेततू १९४ १० न वा दृष्टार्थतैवाऽस्य | १४३ १८ न हि के चित्सदा ७७१ १२ न घा देडुणवच्छा वारा ख्यात २५७ १४ न हि गोत्वाकृतिः ४८० ४ न वा ऽनन्यक्रियायोगे ७२८ १२ न वा ऽर्थविप्रकर्षोंऽस्य ६८५ १४ न हि गोभिरसम्बद्धः ८३३ २२ न वा विज्ञातलिङ्गा- | ९२ ३ न हि तत्रैकरूपत्वे नाम । ५२४ १७ न हि द्रव्यकथ ६८९ १७ न विशिषन्ति गा भावात । १०१ ३ न हेि प्रमादपाठत्वं ५६१ १३ नवेन क्रतुना पश्चात् | ६६५ २१ न हि भिन्नोपकारार्थ:। १२५ १८ न वेतच्छ्रु तिस्सा - | ८ ४ न हि येन प्रमाणत्वम् मान्यम । १९५ ९ न हि ठयाकरणादीनां ८२९ ४ न शाखान्तरवद्युक्तः | ७६० ११ न हि व्यासङ्गिः ११९ १३ न शाख्ध्रपारणाम विझानम । त्वात् १९५४ २ न हि शास्त्रशतनाऽपि १४३ २३ न शास्त्रपरिणाम- | ८७ १४ न हि साक्षात्प्रमा घातू। णत्वम ।