पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/४२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२४ वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् १०२४ १ न हि सामान्यशा - | नाऽसात ऋतुसम्बन्ध ७८७ ८ त्रण ५४६ १४ ना स्मन्परमसा १४४ १० न हीदृशी श्रुतियैतान् ६८१ ४ न'ह्यत्रैकमपि स्पष्टम् ।। ७७७ २४ नितरां गद्यमानत्वात् ७३१ ९ . न ह्यन्नभक्षणाद्रक्ष्या: १७६ ६ नित्यत्व साति यषां हि ७३८ १६ न हेयकस्मिन् पदे || १०७९ २५ नित्यमङ्ग च दूरस्थ १२२ ६ नित्यमेवा ऽप्रमाणं यतं ४२४ ९ निस्यवाक्याधिगम्य १०८ ४ न ह्यतद्यजमानस्य त्वात् | ५८९ १९ नित्याः शब्दार्थस १०४३ २ न ह्यष कमेसस्कारः मदयन्धा ९०९ ५ न हेोष देवताधर्मः | ७५६ २ १०७८ ५ नित्यं तत्राऽनुवा नानारॐयावाधिप्राप्या याभ १४७ ३ नानाविप्रतिपत्तौ हि । ३४३ १० नित्यं न भवनं यस्य ८२६ ७ नानावदखरस्तस्मात् | २५ २० नित्यं यथैव शब्दानाम् १११२ १० | ९०२ ६ नित्यं हि क्रियमाणे नाऽऽनुमानिकमात्रं यत् ऽस्मन् २६६ १७ नाऽन्यत्वं युज्यते | ५७१ ९ निधनश्रुतिवैयथ्यत् बाधातू । | ५७२ ७ निधने हीष्विधानं ७५०. ४ नाऽन्यप्रकरणापत्ति: चत्तू ४३६ १६ नाऽन्यत्रोत्सहते ६६४ १२ निर्मितैर्न च तेष्वषां गन्तुम् ९१ ११ नियमार्थे हुभे शास्त्रे ८४६ १५ नाऽपेक्षा यस्य २३२ २१ नियमः परिसंख्या वा यत्राऽस्ति । १०५३ १० नियमः सर्वथा ता २२५ २२ नाम च व्यवहारार्थम २६१ २२ नामाऽऽख्यातपदे तेन २४५ २३ नियोगेन विकल्पेन ३८३ १२ नामांऽऽख्यातार्थस | २६७ २३ निराकरणयुक्तया च म्बन्धे २०४ ४ निराकाङ्कीभवेल्ल २२६ ५ नामान्तर श्रुत चाऽथः ६२१ १६ नाम्ना धात्वर्थमात्रं च १५५ १७ निरुक्तव्याक्रयाद्वारा ५३५ १७ नास्रां द्विधैव सम्बन्धः १५ १ निरुक्तव्याक्रिया २९३ ८ नाऽवान्तरक्रियायोगा रा