पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/४०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । ७६८ ४ न चाऽर्थप्रत्यये सिद्धे १६४ १ न तावदनृषिः कश्चित् १४६ १३ न चाऽऽल्पत्वबहुत्वा- | ६९९ ३ न तावद्यमेकान्तः श्याम । २१६ १९ न तावदस्ति. शब्दत्व न चाऽवयवसम्ब - | तावदेदकवाक्य ७५७ ७७१ २ १९ न रैवम न्धात् । १०१९ १८ न चाऽवश्यं प्रदानेन | ३६५ ९ नः तावद्युगपञ्जन्यम् २४९ १८ न चाऽवान्तरसं- | ७२९ १८ न तु वाक्यार्थ एवा5न्य ७२८ २ न चाऽश्वरशनायां स: ९४ ३ न तु स्मृतेः प्रमाण ७६५ २ न चाऽसौ समुदा १०८१ १० न त्वतुल्याथयाबोधः । १४२ ३ न चाऽस्य लिङ्ग- | १८२ ३ न त्वत्रोपपदं किञ्चित् सम्बन्धः । २५३ ८ न त्वथादू गम्य ३०३ २ न चेचदन्येन शिष्टा: मानस्य । १४४ २४ न त्वाचारस्य सा १९४ १५ न चदं नियमापूर्वम् मूलम ७३२ २३ न चैकत्वविशिष्टं तम ५० २३ न दधीन्द्रियसम्बन्धः ७२७ १२ न चैकवाक्यमात्रेण | ८११ १३ न देवतात्वामेन्द्रस्य २४७ २३ न चैतस्मान्न सयेव | ७०७ २ न द्रव्यमनुपादाय १६७ २० न चैभिर्भिन्नदेशस्थ- | ३०३ ६ न द्रव्यस्य खरूपेण ४९० ६ न चैपामकवाक्य- |३६३ १० ननु गौरिति शब्दादौ त्वम । ९६ १ ननु च प्रागवस्थायां २४१ १९ न चैषा सम्प्रदायेन |३६२ १८ ननु चाऽऽकृतिपक्षेऽपि १०८१ १६ न चोभयार्थता तस्य | २३३ १९ ननु चाऽशक्तिजाः १७२ १३ न जालग्रा देवतात्वं हि दाषा ३१९ २, न तावत्कार्ययोगित्व- १०८ १० ननु चाऽशौचका लो ऽपि । ७२५ २२ न तावत्तदू ग्रह श १३९ १२ ननु पुल्लिङ्गनिर्दे ३५७ १२ न तावत्प्रत्ययस्यष्टम् शात् । ४३८ ७ न तावत्समुदायत्वम् | १३१ १२ ननु शास्त्राथका १९५ २१ न तावत्सूत्रकारेण रित्वातू ५७२ ३ न तावत्संशयो युक्तः। ९७ १४ ननु श्रुत्यविरुद्धाया स्यान्नम त्वम याथ