पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि सूचीपत्रम् । २१ २ ३७० ७ न च कर्मविनाशेऽयः १७० २४ न च शब्दार्थ सम्बन्ध ७२९ २० न च गदभबन्धन्य | ११७ ६ न च शाखान्तरोच्छेद ३७१७ न च ग्रामrtदसंप्राप्तः ९२ १८ न च शीघ्रहृते ऽर्थे २४१ ९ न च अनवधानेन स्ति २१७ ९ न च तां संस्कृतां | २४५ १२ न च सर्वोऽप्रसद्धत्वे भूय २१९ ३ न च स्थलवदरम्भः २७ ९ न चतुर्थीसम।सस्य १४४ २० न च स्मृतसरूप ऽपि १२९ १९ न च तेषां श्रुतिभृलम १९५ १४ न च स्ऋत्यन्तरं कि ११७ १५ न च तेचंदमूलबम iञ्चत् । ६१० ५ न च त्वष्टुरभवन । २१२ १ न चऽगृहीतशव्दी २९७ १ न च धात्वनुवादो ऽत्र ३६८ १८ न चाऽतिक्रन्त । ४०८ १ म च पादवदृष्टार्थे ग¥य । १७८ १३ न च पुंवचन सत्रम ७२९ १० न चाऽऽदाने ऽस्ति म १२२८ न च प्रमेयदबंख्य त्रस्य ७७७ १८ न च प्रहरणं यग " | २३८ २१ न चऽfधकोपसं- २६६ २१ न च भिन्नत्वमन्यषु ख्यानात् । ८८ बलवदुद्ध १०३ २ न चऽध्यारोप्यमा- १० न च यद् म| ३०३ १४ न च यागो हविश्वं वा ण। ऽप । ३०५ १६ न च यूषादितुल्यत्वं २०५ १८ न च लक्षणमस्तीति ॥ ६२४ २ चऽनिस्य- कामस्य न २१२ ५ न च लोके प्रयुक्त- | १०८ २४ न चऽनुदितहोमेक्त नाम । ५२२७ न चान्यभदन।ऽन्यस्य १०२ १ न च वर्णाश्रयत्वेन । १२ न चऽपि बाधक ८८ ७७ २४ न के च विशयते वाक्यं भावम् । २०७ २१ न च वेदाङ्गभाव ६८७ १५ न चान्यन्यपदार्थ Sपि त्वम् । १९७ १३ न च व्याकरणत्वाख्य| ७०७ ९ न चाऽन्यस्योन्य २१२ १८ न च व्याकरणक्तेन सम्बन्धे । १९७ ७ न च व्याकरणं निन - ६२५ ३ न चाऽप्युद्दिश्यमा स्यम् । नघ २२१ २० न च शब्दप्रयोग- | १०८ २ न चऽयमप यशद्भ ऽङ्गम । १६० २० न चऽथेप्रत्ययनङ्ग