पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२० वर्णक्रमानुसारि सुचीपत्रम् । । ३२१ ९ द्वावपि प्रतिपद्यते | १७७ ९ धमेस्तेनोपदिष्टोऽयम् ९३ ११ द्वितीयेन प्रकरेण | २२३ १८ धर्माधर्मव्यवस्था हि १६६ १९ दिनेष्वहःसु चाभ्येत | २३९ १३ धर्माय नियमं चाऽऽह ६५४ २ द्विलक्षण्यः परं शिष्टं २६६ १९ धर्मावुच्चारणस्यैते ८१७ १३ द्विवर्गे च पदे जातिः १६७ २ धर्मे चाऽनादरात् ७१६ १० व तावन्ननुवाक्य स्तः तेषाम् । २४५ २१ वे च पक्षावुपन्यस्तौ १००२ १२ धर्मो ऽपि च वृणोः ९५६ ७ वेकसंख्येयसश्वते यव ५३७ १५ द्रव्यदेवतसम्बन्ध । ७७ १७ धर्म प्रति यतो ऽत्रदं ७२६ २२ द्रव्यस्य क्रिययो—तत् २१० ११ धातुः कल्पिते ५१८ १ द्रव्यस्य गृह्यमाणस्य ३८९ २२ द्रव्याणां वाय ३५० ९ धात्वर्थकारकैरेत्र सयुक्त ४४६ २४ धात्वर्थभेदे सर्वत्र । । २४८ १२ द्रव्यादीनां च सामा- ३५१ ११ धास्यर्थःयतिरेकेण म्यम । ९२५ २१ धात्वर्थस्य प्रधा मत्वम् । ६७५ ११ द्रव्यादेर्यत्र शेषत्वम्। ७०८ १४ द्रव्येण साधनीयेयम । ९२६ ५ धात्वर्थस्य प्रधानत्वम ५१२ १७ द्रव्येणऽत्यन्तभिन्नन | ६२१ २३ धात्वर्थोऽपि यया ७०२ २ द्रव्योपसर्जनीभूतः ऽऽख्यानं । १६१ २३ द्र।ह्यायणीयलटीय ९२० १७ धारणे विधिरेव स्यात् नन । २०८ १३ ध्यायतेरेव वा रूपम्। | ७२५ २४ ध्रुवं विधीवमाने हि १३० ४ धर्मत्वेन प्रपन्नानि . ४६१ ९ ध्व सधारण ३३८ ७ धमत्रं फलसंबन्धात् द्रव्यम । १९६८ धर्मवं यच्च विज्ञान . | १९० २१ ध्वनिमात्राण्यस- १४२ २२ धमेवुड्या यद।यो- धूनि णम् । १६६ ७ धर्मशास्त्रपदं यषु ११० १५ धर्मश्च प्रथमं तवत् १९६ ६ धर्मश्च फलसस्वद्धम्। ४१२ १० न कर्मान्तरता ऽस्य त्र २३८ १५ धर्मसाधनतांशे च { ७४० ४ न ग्रहान्तरसम्मार्गे