पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/३७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसरि सूचीपत्रम् । १९ ११८ ४ । तेनैष धर्मशास्त्राणां | ३८३ १ दूरेणाऽपि प्रधा- ७१८ ८ तेनोच्येत तथा तेषाम नानाम् । ६६१ १३ तेनोपसर्जनस्यापि | १४५ ४ कश्यमानन्यहेतु २०७ १ तेमहे कर्मकर्माङ्ग ८५ १७ तेभ्यत्प्रसरो नाम | १२९, २४ इष्टकारणहीनानि ७१९ १६ तेषाश्चऽन्तर्गतेच्छ- | १८६ १९ , इष्टमाचरणं चैतत् नाम् ७४४ ३ रघुश्रुतिविरोधे तु ७१८ १५ तेषामन्तर्गता ऽपीच्छ | १७२ ९ इष्टार्थब्यवहा। १७९ १२ तेषामेवोपदिष्टास्ते ।। २१८ ९ इष्टार्थेषु च शब्देषु १२५ १३ तेषां विपरिवर्तषु ॥ ३९° २१ ईष्टेन क्रतुसिद्धयर्थम् । १४६ १२ तैरप्यभ्युपगन्तव्या । ७५० ११ वटेऽपि च फलेनैव १७७ ५ त्यक्तलजं ब्रुवाणो हि। २३४ १० डटे सत्यपि सर्वत्र ४८९ ६ सयाणां वैष्णवादी- | ८९२ २२ रखा ह्रस्वं सजातीयं नाम । ४८५ १२ देवता तद्धितोपावे ११५ १७ । प्रयीमार्गस्य सिद्धस्य ५५७ २० देवता द्रव्य कर्तुश्यः १८१ २१ विधेच ज्ञायते कर्ता | ५३२ ३ देवतासङ्गतिः भृत्या ७७२ १४ श्रिरथ्यासपरत्वस | ४०३ ५६ वेघता हि विधेयवात ७७३ १० फिरश्यासपरत्वातु | ८०३ १४ देवतां य यदुद्दिश्य १५२ ३ त्रिवृचंववालाः | ४१२ २ देवतैव प्रधानत्वात् १५४ ३ निकृच्छब्दः प्रयुक्तो यः १७२ ११ देवरवश्चाSस्य यज्ञस्य ६०९ ७ जेधा च दतयोगः | २२४ १४ देववत्तदिनामानि २८० २० ऽयंशवेदप्रमाणत्वात्।। १३२ १० वेघश्रावणपूजादि १७९ ७ देशधर्मानुदाहृत्य ३८१ १८ देशप्राप्तघ यदीश्येत १४३ ११ दध्यन्न दशमे पक्षे | १८८ ९ वेशध विविशिष्टः १०९ ८ दन्त-तनुजातम्य स्य १३३ ११ दन्तैर्गुण्हति तामाहु: ७१८ १७ वेइभेदप्रकार २४८ १ दर्शितेष्वपि सर्वेषु | १०८२ ४ द्वयोरेवमवैगुण्यं १११ १ वीक्षितान्नमभोज्यं | ७ द्वादशवमहीनेन ८८४ स्यात् । १९ १७ द्वाभ्यां श्रुत्यादि ८६३ घुबलस्य प्रमाणस्य १ । षकाभ्याम् ९९७ ५ दूरस्थस्यऽनुशद्ध ( ११५२ १२ वरं येषु पराधीनं