पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/११२१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तृतीयाध्यायस्य पशमः पादः। १०५९ प्रत्यच्चोपदेशाच्चमसानामव्यक्तः शषे ॥३३ अथ यन् निमित्तसंपतो भवति तत्र किमन्यनि भित्तको भक्षः समुच्चीयते अथ विकल्प्यते अथ वा ब ध्यतइति । तुल्यर्थत्वाद्विकल्पप्राप्त।वभिधीयते । प्रैतु हेतुरित्यादिना विशेष संयोगादविशेषशस्त्रं होमाभिष वसंबद्धं ग्रहेषु चरितार्थ शक्यं बाधितुम् । अतः शेषे त- स्यात् इति । स्याद् कारणभावादनिदेशश्च मसान कतुस्तद्वचनत्वात्।३४॥ स्याद्द प्राप्तिनिमित्तवद्वषट्करणादिनिमित्त सति प्रत्यक्षपदेशेनैव वषट्कारादिसंबन्धेन प्राप्तिर्न च तस्य सामान्येन प्रवृत्तिर्वषट्कृतेषु समेषु विशेषरूपेणैत्र प्र त्यक्षशिष्टत्वात् । कामं वा समाख्या विप्रकष्टत्वाद् बला स्यात् स पि वनवकाशत्वादवश्यमङ्गीकर्त व्या तथा सति च प्रप्तिमात्रे ऽसौ व्याप्रियते नान्यनि वत ते । संभवति हि सावयवस्य द्रव्यस्यानेकेनापि भङ्गणं विशेषत स्तिक्तकटुकस्य सोमस्य । धूयते चाल्पं भक्षयेदिति न च नि:शेषभक्षणे ऽल्पत्वमवकल्पते स शेष च प्रतिपयपक्षिणि भवति भवन्तरस्यवकाशः । तस्मात्समवेशः । त्त व्य इति । एकपात्रे क्रमादध्वयुः पूर्वो भ- क्षयेत् ॥ ३५ ॥