पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/११

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारिं पृचीषत्रम् । १०८८ तासामग्निः प्रकृतितः । । ६८३ ७ द्रव्यश्चोत्पातसंयो २३. २३ तुल्यश्च सम्प्रदा- यिकम् । ५०५ ३ द्रव्यसेयोगाच्चोदना २९९ तुल्यत्वात्क्रिययोर्न ११७८ १८ भव्यसस्कारः ३८६ ६ तुल्यश्रुतित्वावेतरैः | ६५ ५ द्रव्ये वा चोदितत्वात् १०८९ १७ तुल्यः सर्वेषां पशु -| १०४१ २२ द्रव्यैकत्वे कर्मभेदात् विधः ३९६ २२ द्रव्योपदेश इति चेत् १०९३ १९ तेनोत्कृष्टस्य काल1 ३१५ १ द्रव्यं वा स्यात्। विधः ८८६ ३ द्विषबहुत्वयुक्तम् । ११६६ ४ द्वयानतेयूर्भ ६७६ ९ तेषामर्थेन सम्बन्धः ४२० १८ तेषामृग्यप्रार्थवशेन | ३८५ २० धर्ममात्रे तु कर्मत्वात्। ११९० २१ ते सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वात् ९०४ २१ धर्मविप्रतिषेधाच्च । ८२० १५ नयी विद्याख्य ६९ ३ धर्मस्य शब्दमूलत्वात् ८०७ ७ त्रिशच्च परार्थत्वात् । ८२१ १२ धर्मोपदेशश्च । ८०६ ९ त्वष्टारं तूपलक्षयेत् ७७२ १३ न कालविधिश्चोदि तत्वात् । १०७२ १६ दर्शनादिति चेत् / ३४६ १७ न चैकं प्रतूिशिष्यते । १८५ २३ दर्शनाद्विनियोगः १०३८ १५ न चोदनावशेषात । ११४२ १६ दशवं लिङ्गदर्शनात् | १०७३ १ न चोदनैकाथ्र्यात् । ९२१ १० दिग्विभागश्च तद्वत् | ३८७ ११ न तदर्थत्वात् । ११३३ ४ दीक्षादक्षिणं तु | ११०६ ९ न तद्खलायोजनैक- २९ १७ दूरभूयस्त्वात् त्वात् । ४०७ १० अश्यते ११२८०९ न तद्वाक्यं हि । ११३५ १० वा | १० १८ म तुल्यत्वात् । वेशमात्रं शिष्येण ३ ११३७ ३ बेशमात्रं वा प्रत्यक्षी | ४०७ ३ न त्वाम्नातेषु । १०११ १४ वषतु वैदिके स्यात् | २० न स्यात् । ६४२ नाम्ना ९९६ १२ दोषविष्टिलफिके ३९ मः पूघेरखात् ११०२ १ दोषयोः कालभेदत् | ९४४ ७ न पक्तिनामरघात । ६७१ ५ द्रव्यगुणसंस्कारेषु १ म प्रकृतेरशमनि ९९१ २४. ह्यपरवाच्च ८९१ उपतेः ।