पृष्ठम्:तन्त्रवार्तिकम्.djvu/१२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


वर्णक्रमानुसारि |प्रम् । २ ९ ८८७ ११ न प्रकृतेरेकसंयोगात् ११८२ ९ न्यायोले लिङ्गवर्णनम् ४२३ १० नग्णुपदेशात् । १०८४ २३ न वा तासां तदर्थत्वात् १०८८ २१ न वा तासां तदर्थत्वात् ८८६ १६ पश्श्रेणीकृतस्येति चेत् ११४४ ५ न वा परिसंख्यानीत् | ११४८ २ पक्षेणेति चेत् ९१७ २ न च प्रकरणतस्य | ३१० १४ परार्थत्वाद् गुणानाम् ११९ १३ न शास्रपरिमाणवत्। १८ १३ परिसंख्या ११०० ६ न श्रुतिविप्रतिषेधात् । ९२१ ११ परुषि दितपूर्धेत ३९६ ३ न श्रुतिसमवयित्वत् ६०९ २१ पाकवते तु ८२१ ४ न सर्वस्मिन्निवेशात् ८०४ १२ पात्नीवते तु पूर्ववत् ११४८ ३ न सर्वेषामधिकारः | १०१० २५ पानस्यापश्च तद्वत् १८८ १७ न स्यदेशान्तरेषु ८०२ ९ पुनरध्युप्रीतेषु० २२७ २४ नाकृत्स्नविषयत्वात् | ११५५ १९ पुरानुवाक्यधिकारः ११८१ १७ नानाप्रकरणत्वदङ्गस्य ६७२ ११ पुरुषध कम। ५० २९९ ९ नामधेये गुणश्रुतेः ॥ ३११ ५ पूर्ववन्तो विधानार्थाः ६३८ ८ नामरुपधर्मविशेषं | ५१९ २१ पृथक्रवनिवेश। ४२२ ३ निगदो वा चतुर्थ स्यात् ४८१ १० पौर्णमासीवदुपांशु० ११४८ ९ नियमस्तु दक्षिणाभिः ९०३ २ पौष्णं पेषणं विकृती ११०७ ५ नियमथं गुणश्रुतिः | १०७५ २४ प्रकरणविशेषालु १०१७ ७ मिरवनात्तु शेषः । ११२६ १ प्रकरणविशेषाद र्स यत् युक्तम् । ११७९ ६ ॥ निर्देशात्तु विकृतौ |९८३ ६ प्रकरणविशेषता ११०४ १२ निर्देशद्वयञ्चतिष्ठेत | ११४२ २२ प्रकरणवैरपस्यसं ९११ १ निषीतमिति मनुष्य धर्मः ६१७ १ प्रकरणान्तरे प्रयोजन० ११३४ १ निवृतिवर्णनाश |७८१ १७ प्रकरणाविभागादू मे० १०९५ १ नैकदेशस्वात् ११०२ ६ प्रकरणविभागढ़ ११०४ १७ नैमित्तिकमतुल्यत्वात् ४२ २२ प्रकरणे च सभधम् १०७९ , १ नैमित्तिकं तु प्रकृती १८ ५ प्रकरणं तु पौर्णमास्य ८९७ २२ नैमित्तिकं वा कर्तृसं- ६४९ १ प्रक्रमाद्वा नियोगेन यागत १०७२ १ । प्रकृतौ वा अद्वित ११४१ ८ नोरपती हि घान ।