पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/272

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तुत्तईवादत्रपावनामेतलैच१नस्तामना?त्य।वगन्तुप्रवृत्तः।मयातुतामनुयान्तीमालोक्याको दोप रमरवेक्रियतामस्याःप्रगयपीरग्रहःइत्यभिधाय वलाआईदयमनिच्छतोऽआःयस्य कर्णपूरी कृता।तदेतत्कात्?र्येनयोज्यम्१ यस्यचायम् याचेयम्यथाचास्यर्श्र?वणशिखरंसमा रूढातत्सर्वमावे?ईतम्।इत्युक्तवातईतस्मि०एसतपोधनयुवाआईकत्वईदुपर्दीशतस्मितो मामवा दीत्।अयिकुतूह्लिनिआकईमनेनप्रश्रायारेनन।यीदरुचितसुरमिपारईमलागृ५ह्यताआमईयम् इत्युक्त्वासमुपसृत्यात्मीयाषेछ्रवणादपनीयकलैरलिकुलक्वणितैः प्रारव्धरातईसमागमप्रार्थना आईमवमदीयंएश्रवणपुटेतामकरोताममतुतत्करतलस्पर्शलेभेनतत्क्षणमपरमिवपारिजा तकुसुममवतंरमस्था५नपु?लकमासीत्।राचमत्कपोलस्पर्शसुखेनतरलीकृताङ्गुलिजालकात्कर तलादक्षमालांलज्जयासहगल्लईतामीपनाज्ञासीताअथाहंतामरनंप्राप्ताभेवभूतलमक्षमालां गृहई_आत्वा सलीलं तद्धृजपाशसंदानितकण्ठग्रहसुखमिवानुभवन्ती र्दीशतापूवर्हारलतालीलां कण्ठाभरणतामनयमा इत्थंभूतेचव्यातईकरेछत्नग्राहिआगीमामवोचत्?भर्तृदारिकेस्नातादेर्वाआप्रत्यासीदातई ? कथयर्त्र्तामाअयमिआआ?तापुण्डरीकः आउआआत्मेतिआआत्मनोयद्रूपंसांएञ्दर्य तस्यस्तुतईवादाप्रशंसनंत स्माद्यात्रपालज्जातयावनमईतेनर्म्राकृते लोचने नेत्रे येनंएवंभूत?मनादृत्येवानादरं कृत्वंएवगंतुंप्र?ऋत्तो आआमनायोद्यतोऽभूतामयेतिआतांबनदेबतामनुयांतीमनुब्रज?र्तामात्ढोक्य?ईर्राक्ष्यहेसा?एहेत्मईत्र अस्या मञ्जर्याःकोदोआग्ः आप्रणयेनत्नेहेन?गरईग्रहःस्वीकारः क्रियता त्त्वईर्धायतामईतई मयाआईभधायोक्त्वा?ईच्छतो ऽ?यवा?छतोऽर्पायंअस्यकर्णपूर्राकृताश्रबणाभराआआईकृता । तदिति । तस्माद्धेतोस्तदेतत्पृच्छावईषयीकृतं कार्त्ल्येनसाकल्येनमया सर्वमावे?ईतंकी_यतम्।तदेतीत्कमईत्यी०आप्रायेणाहयोऽयमित्यादि।योऽयं कुशरः येयं मञ्जर्रा यक्षा येनं प्रकारेणास्य थ्प्रवणीआआखरं कर्णप्रान्तं समारूढा प्राप्ता । इतीतिआ तास्मई?गुनाआवईत्युक्तबतईकीयतवत्तईसत्तई सैआती स पुण्डरीकस्तपोधनयुवाआकीईचदीषदुपदर्शितांईस्मत मदृष्टरदंहास्यंयेनंएवंभूतोमामबाद?ईप्रत्यबोचताअर्यतिसंवोधनोआईय कुतूह?ढीनई अनेनप्रश्रा?आआसेन पृच्छापार्रश्रमेणक्तईम् यदीतिआय?ई रुत्वईतो रुत्वई?ईषर्याभूत सुरीभपारईमतो यरया प्वंत्त्वईधेयं तदा गृहृआताग्रहणवईषयीआईक्रयतामाइतईपूर्वोक्तमुक्त्वासमुपसृत्यसमीपमागत्यात्मीयात्स्वकीयाब्छ्रवणात्कर्णाद पर्नायदूर्राकृत्यमर्दायेश्रवणपुटेतांमञ्जरीमकरोद्दघटयताकल?रितिआकलैर्मनोज्ञैएरोलकुलक्वीणतंएर्भधुकरकु लशाआईब्दतैःआप्रारव्धेतिआप्रारव्धाप्रस्तुतारतईसमागमस्यसंभोगसमाआआमस्यप्रार्थनायाचनायर्यवंभूताआईमवा एतेनस्व?रीक्तःप्रदाशताआममत्वितिआममतुपुनरर्थकःतस्ययत्करतलंतर्त्स्ग्शलोभेनतत्तृक्तणयातश्ंक्ष णमवतंसस्थानौक्तःपुलकंअपरंपाआरईजातकुसुभमईवार्साताएतेनाद्बईर्तायकर्णंऽपितच्छोभासूईत्वताआसृ