पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/271

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


कृतेपुण्डरीकेकृतार्थतासीता तस्माच्च कुमारः समुदपा?ईआततस्तमुत्ग्?ङ्गादायसा आभगवन्गृहाणतवायमात्मजैत्युक्त्वातस्मैश्वेतकेतवेददौ । उआसावपिवालजनोल्ल चिताःसर्वाःक्रियाःकृत्वातस्यपुण्डरीकसंभवतयातदेवपुण्डरीकैतिनामचक्रोप्रातईक्क पाआईदतव्रतंचतमाआ?हीतसकलविद्याकलापमकार्पीतासोऽयमाइयंचसुरासुआरर्मयमानाल्ल घ्ं?रैराईरसागरादुद्गतः पाआरईजातनामापादपस्तस्यमखरीआ यथाचैषा त्रतविरुद्धमस्यश्रवणल्ल संसाआर्मासा?ईतवतीतदीपकथयामि आअद्यचतुर्दशीतिभगवौतम?ईवकापीतकैलासगतमु पासितुममरलोकान्मयासहनन्दनवनसशईपेनायमनुसरन्निर्गत्यसाक्षान्मधुमासलक्ष्मीदत्तल आलईतहस्तावलञ्वयाबकुलमालिकामेखलयाकुसुमपल्लवग्रथिताभिराजानुलञ्बिनीभिःकण्ठमा लिकाभिआर्नीआरन्तराच्छा?ईतविग्रहयानवचूताङ्कुरक?आर्पूरया पुष्पासवपानमत्तया वनदेवतया पाआरईजातकुसुमम?रीमिमामादायप्रणङयाभिहितःआभाआवन् सकलत्रिभुवनदर्शनाभिराल्ल ?आयास्तवाकृतेरस्याःसदृशोऽयमलंकारः प्रसीदक्रियताम् । इयमवतंसविलासदुर्ललितारो प्यतौश्रवणशिखरमाब्रजतुसफलतांजन्मपाआईरजातस्यैत्येवमभिदधानांचायमात्मरूप ययासातस्याःआतीस्मन्नेबासनीकृते?ईष्टरतानीतेपुण्दृरीकेकृतार्थताराफलताराआईतातरमात्पुण्?शईकात्कु मारःसमुदपाद्युत्पन्नःआततैतिआततःकुमारोत्पत्तेरनन्तरं कुमारकमुत्सङ्गे क्रो? आदायाय्हीत्वार?आ लक्ष्मीःहेभगवन्हेस्वामईन्गृहाणायंतबात्मजस्त्वदङ्गजैत्युक्त्बाप्रत्तईपाद्यतस्मईवेतकेतवेतंकुमारकं दश्_आएए दत्तबर्ता । अराआवीप श्वेतकेतुरपिवालजनोआईचताः आशईशुजनयोग्याः रार्वाः आकईयाः प्रसवना?र्काः कृत्वत्त्विधायातस्येतिआतस्यकुमारस्यपुण्डशईकांईसताम्भोजंतस्मात्संभव उत्पात्तईस्तरयभावस्तत्तातश ताद्धेतोरेव?ईश्चयेनपुण्ड?ईकैत्तईनामचक्रेऽआईभधानंत्त्वईदधंएआ?ईयत्कालानन्तरंसएबश्वेतकेतुःप्र?ईपा आर्दतब्रतंदत्तदीक्षमागृहीतसकलवईद्याकलापंचतंकुमारमकार्षीत्कृतबा??आसकुमारोऽयंपुरोवर्तीदृश्यमान । इयंचेति । ?रा?रैर्मांयमानाआईद्वलाआएढ्यमानात्क्षीरसागराहुग्धाम्??एः ?र्गारजातनामा आगदपो वृक्षौ?तो ?ईआआतस्तस्येयंकर्णाबतंराआईआकृतामञ्जरीआयथेतिआयेनप्रकारेणेंआषामञ्जरी?आतावईरुद्धांनयमत्त्वईरोध्याय श्रवण संसाआर्कर्णसंव०एधमासा?ईतबती?प्राप्तवतीतदीपवृत्तान्तंकथयाग्नीनवेदयाआमीउआद्येति।चतुर्दशी आईशब त्तीथीर्रतईहेतोरमरलोक्?आत्स्वर्ग९आआएकात्क्ंएकत्काराआआतंरजताआद्रप्राप्तंभगवन्सां मावआत्म्यवन्तम।मीवकाप।पगौ१आईनाथ मुपत्सितुंरोत्त्वईतुंमयासहमत्र?आर्नमाप्राप्तीद्योलाआयांक्रोशेनक्रोशंवानुवाक्?आएऽधीतःइतईवतानेदनवनस्य समीपंसमीपेनबानुसरनाच्छान्नईर्गला स्वसाआनाद्बाहईरागत्य सा६आआद्वनदंऐवतयारण्याआईधाष्ठात्र्येमां मत्नर्रामादाय गृहीत्वाप्रणम्यनमस्कृलाआअईआईहतौत्त्क्तःआजथवनदेबतावीशईना?ईमष्वितिआमधुमाराआएवसन्तमारास्तरय लम् मीःथ्नीस्तयादत्तोलीलतोमनांहरोहस्तस्तस्यावलम्वोय्ररयाःराआत्_याआबकु__ऊलेतिआवकुत्रढःकेसर्स्ताय