पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/270

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


महत्कौतुकमस्याःसमुत्रनर्पन्नरनाधारणरय?आरभोऽयमनाघ्रातपूर्वोआआन्धःइतिआसतुमा ?स्याब्रवीथवालोकईमनेनपृष्टेनप्रयोजनमाअथ कौतुकमावेदयाआईम । श्रूयत् अस्तई त्रि१भुवनऽआग्ल्यातकीर्तिरत्युदारतया सुरासुरसिद्ध??दवन्दितचरणयुगल्लो मुनिर्दिव्यलोकनिवासीश्व५तकेतुन?आम। तस्य चभाआवतः सुरलोक?न्दरीहृदयानाव् अशेपत्रिभुवनराउब्दराइर् अतिशयितनलकृ_बरंरूपमासीतास कदाचिद्देवतार्चनकग् द्धर्तुमैरावतमदजलविन्दुधद्धचन्द्रत्?शतरवक्षितजलां हरह्र्सितारतिम्रोतर?ं मन्दाआकईंण्ं ताराअवतरन्तंचतंकदाकमलवनेपुरनंततसंनिहितविकचातहस्रपत्रपुण्?रांए?एपवि लक्ष्मीर्ददर्श । तस्यास्तु तमवलोदृ?आआन्त्याः प्रेम४मदमुकुलितेनानथ्जेवाष्पभरतरङ्गतर लोचनयुगलेनरूपमास्वादयन्त्याजृआई?आआहप्तारस्गमन्थामुखीःआन्य?आहस्तपल्लवाया मव् कृतांआनलाआआसीता ७एआआलोकनमात्रेण चसमार?आ?हईतशुरतरागागमसुखा।आआस्ती१मजे र्साकृताआउआस्यामञ्जर्यात्र्समुत्सर्पप्रसरन्नसा?ंआरणंरीआरभंय?ईआन्नेवंत्त्वईध्शेऽना?आतपूवांर्नाआईआकयागृर्हा गन्धोमेमममन?ईआआचईत्तेमहत्कंएआतुकंमदृआदाधर्यजनयतीनई?पादयातई आसत्यितिआरामाप्रतं आईकंत्वीत्स्मेतंनू?त्राव्रवीद?आएचतायात्ठेइतिआहेवालेहेकुमाआरईके उआनेनपृ?एन आर्क थ्प्रयोजनं ७ंआथेति।चेद्यद्यर्थे कांतुकमाश्चय»तदावंदगामईक?यामी?_आतामाका??आर्तामा अस्तीतिआनामेत्तई कमेलाम?णे । आ?ईव्यलोकानईवाराआई सर्गलोकवरानशीलः ओतकेतुर्महामु त्रिभुवनेतिआआईत्रभुवनोईत्रीधष्टपेप्रख्यातावईख्याता कीआर्र्तर्यराआएयस्य स तथा।अत्यु५एआरेति दारतयात्युत्कृ?तयाआसुरेतिआसुरादेवाःअसुराः दैत्याःआआईआआद्धा योगमेश?ईसामाआर्युत्त्क्तास्तेप् रामूहस्तेनवीःदतंनमस्कृतंचरणयुगत्ढंक्रमयुग्मंयस्यसतधा तस्येतिआतस्यवेतकेतोआरागवत रेतिआसुरत्ढोकस्ययाःसुदर्यःखेयस्तासाहृदयाआनईचित्ताआनईतेपामानंदकर?ग्मोदोत्पादकम् । ति।अशेषयी?भुवनांत्रईत्त्वईष्टपंतस्माप्ंथ्ंदरहध्पम्।१७आतीति।नलकूवरात्कुलेरपुत्रादातईशायईतमा नलकूवरमा सुतोऽस्यनलकूवरः इतईकोशः । ?आचिदमादृआंतस्यपरत्वम् इतई नलकूवरस् योगः आअतईशाआयईतोऽतईक्रान्तोनलकूवरोयेनेतईवद्गुव्रीआईहर्वा आनलकूवररूपा?गेक्षयात्युत्कृष्टरूपीमत्या आईवधंरूपंसीन्दर्यमा?ईआदभूत्?आसैतिआकदाआचत्कीस्मीभ्रत्समयेसवेतकेतुदंएवतानागर्चनंपूजनंत लनिनलईनार्न्पुद्धर्तुमुत्पार्टाणेतुंमन्दाआकईनींखपुंनीमबतताराबर्तार्णवान्।७ंआथ मन्दाकिर्नांत्त्वईशेप ऐरावतेति।आआएराबतोही९९आमाङ्कुरूआरयमदजलंदान?आआईरतस्यीवन्दबःपृषता?आऐ?र्द्धंयतेद्रकशत तेनखत्वईतंव्याप्तंजलंयस्यांसातथातामाहग्ःतिआहरः रंगुस्तस्यह?रातंस्यितंतद्वीदृरातंश् प्नवाहोयस्याःराआतामा उआछेतिआतदात?ईआन्क्?आलेऽवतरंतमग्वरादागण्ंछा»तांवेतकेतुं गुआईनक नालईन??ण्डे?रांततंनईरन्तर्र रांआनई?ईतासमीपबार्पेर्ना त्त्वईकचा?ई ?ईकस्वरा?ईआ सहस्रपत्रा?ईआ यी