पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/269

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सलिलसीकरजालिकाआमद्दर्शनप्रीआतईविस्ताआईरत?आचोत्तानतारकस्य पुण्डरीकमयीमवतमु द्दशमुपदर्शयतोलेचनयुगलस्यविसीर्पभिरशुसंतानैर्यदृच्छयाच्छोदसलिलमपहाय विकचकु वलयवनौईरवगगनतलस?त्पातईतैररुध्यन्तदश दिएशः आतया तुतस्यातिप्रकटया विकृत्या द्विगुणीकृतमदनावेशातत्क्षणमहमवर्णनयोग्?आआंकामप्यवस्थामन्वभवमा इदंच मनस्यकर घम्हर्मंनेकसुरतरामागमलास्यलीलोपढे_शोपाध्ःयाआआआए मकर५कतु५रव आवईलासानुपीदशातईअ ?ग्थाविबिधरसारनङ्गललि५तष्वीदृशेषुव्यतिक५रष्शप्रादईशृ?द्धेरस्यजनस्यकुतैयमन।ःयस्ता कृतीरतिरातानईःस्यन्दमिवक्षरन्तीअमृतमिववर्पन्ती मदयुकुलितेव खेदात्ठसेव निद्रा जडेव ?आआनन्दभरमोथरतरत्तारसंचाआईरणी अलईभृतभ्रृऋ_लतोआ?_आसिनीदृआईएऋः । ?ऋत५?दमातईथ्_१आ पुण्यम्य?क्षु_द्यैवानक्षरमेवमन्तर्गतोहृदृयाभिलापःकायते आप्राआआप्रसरा र्चोप??त्यतंद्वि तीयमस्यरनहचरंगुनिवाल?ंग्थ्प्र?आआमपूर्वकगपृ?छम्ऽभगवान्किमभिआआआनः । करयवा?आं तपोधनस्ययुवा ।आईकताआ??आतरोआईरय?८वतंसीकृता?गुग्गम?री । जनयतिहिमे ग?आसि वसन्तकुशुममानर्रावश्रवणसलग्नपुष्पवाहुर्राब आआआतेराआआसईबकाभावाः प्रदाशीआतात्र् आमैर्शज्?एतिआमद्दर्शनमा लोकनंतस्मात्प्रीआतईःम्नेदृश्रतेन?ईस्ताआर्रतस्य ?आराआआरईताय आउत्ताजेति । उत्तानोर्ध्व?आग्?आतारका कनीआईआ?आआ यस्य?आतथातरयतमुहेशंतंयदेरां??द्वर्राकमयांर्सताग्ज्भोजार्नीर्मतभईवोपदर्शयतोऽञेम्योज्ञापयतोलोच नयुआआलस्यनेत्रयुग्मस्यत्त्वईरापिंआभईःप्ररारणशीर्लेरंशुसंतानेः आकईरग?मूहैर्दशार्दशोऽरुआयत रुद्धाःआन्क्रमत्य्सा दृ?णदाहयदृच्छयेतिआयदृल्लयास्वेच्छयाच्छोदनाम्नःरारस स?ढईलंपार्नायगपहायत्यक्त्वा गाआनत लरामुत्पतईतैराकाशतलोत्?तीभीईवईकचकुवलयवतीआ?र्बावईकस्वरांएत्पलखण्डौरईव आएतेन नयनयो?आञ्चल्यीगत स्ततोऽवलोकनं?आव्वानईतमातु पुनरर्थ्ग्?ःः आतस्यमुनईकुमारस्यातईप्रकटयात्तईस्षष्टया तथा त्त्वईकृत्याआईद्वाआ १णीकृतोआईद्वगुणतांर्नातोमदनस्यावेशोयस्यापवंभूताहंतत्क्षणं तत्कालमबर्णनयोग्यामकथनीयां कागप्य वस्थादशामन्वभवमनुभूतवर्ताआइदमितिआगन?ईआआईचत्तैदंना?रवमप्रणयम् उआ?ईतयमईत्यर्थःआअ नेक५त्तई। अनेकेऽसंख्याः सुरतांआऐथुआंआतस्य रामागमः संव?एधःरा आआवत्ठा?र्लाला नृत्यक्रीडा तस्या मुपदेशाःआईश६आआरूपास्तत्रोपाध्यायःपाठकाआवंत्त्वईवांएमकरकेतुरेब कंदर्प आआव त्त्वईलाराआन्नेत्रत्त्वईकारानुप?ईशत्यु७ पदेशांकरोतई आउत्त्क्तवेपरीत्येवाआआक्तमाहअन्यथेतिआत्त्वईत्त्वईधाअनेके?आएरसाः ?आआआआरादय?आएआआआमामा?आंः रांरू?एप?आएनलीलतेपुमनोहरेप्वीदृशो?व्यतईकरेपु संवेधेप्वय?ईष्टाप्रवेशमप्राप्ता?आईद्धःथ्प्र?ईआभायर? सताआआ त?आएएवंभूतस्यास्यमुनईजनस्येयंदृआष्टईःकुतःरयात आअथचदृआईष्ट आ६आईआएशनाय्?आनौत । अनम्ंयस्तापाआई।चईता० कृतईराक्?आरोययासातधा रतईरसः?य्ङ्गाररसस्तस्य?ईस्यदं सार्र?आर?तीव?बंर्ता? । अमृतं आआआईगृ_आआं च्चर्पन्तीववृआई?कुर्वथेर्ताव आमदोमुआमोहसभेद?ंषेनमुकु?ढईतेबकु?_मीत्ढतेवा??एदःश्रमरूआएनालसेवमथ्?रेवा आईजद्राप्नमीलुआतयाजडेवरूआआभितेवा उरआआ_नन्दोआता?आआनन्दस्यप्रमोदरययोभररूआएन म०एथरारल्रराआ आआ_वं