पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/268

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


चेयंजाआतईरितिकृत्वातद्धदना?ऋआप्रृऋदृआई?ऋआआराराआई अचातिपक्ष्ममालमअशूष्टभूतत्ढम्? त?रृर्गप हाआएन्मु१ईआ१?आपोलमण्धेल।र्। आलोलाल?लतालसत्कुसुमावतंराम् अंसदेशदोल् मणिकुण्डलमस्मैप्रणाममकरव?_आ अक्षकृतप्रणामायामापईटुर्ल?ं?आशासनतयामपुनोमुंवः मदजननतया चमधुम अतिरमणीयतया चतस्यप्रदेशस्यअविनयवहुलतयाचाभिनवय?आवनस्य च?ल तयाचे?ईद्रयाणाम्दुर्निवारतयाचविपयाभिलागणाम्चपलतयाचमनोवृत्तेः?प् वितव्यतयाचतस्यतस्यवस्तुनःआईत्?वहुनामम मन्दभाग्यदौरात्ग्ज्यादस्य चेदृशस्य विआईहतत्वात्तमापईमद्विकारापहृतधैया प्रदीपमिव पवनस्तरलतामनयदनङ्ग । तदातस्याप्यभिनैवांगतमदनंर्प्रत्युद्गच्छी?आवरोमोद्गमः ऽआआदुरभवता मत्सकाश स्थितस्यमनसोमाआआर्मिवोप?ईशद्भिःपुरःप्रवृत्तंश्वासैःआवेपंथुगृहीताव्रतभङ्गभीतेवा करतलगताक्षमाला । द्वितीयेवकर्णावसक्तकुसुमम?रीकपोलतलारनङ्गिनीसमदृश्यत स्या?ईत्यवधार्याआईआईश्चत्याहम?ग्सर्पणेऽआईभलाआगस्पृहायस्याप?ंभूताभवंजज्ञो?आशेत्तगेति । अशेपै र्जनैःपूजनीयार्चनीयेयंजातईः आनतुकोपर्नायैतई भावः इतईकृत्?आसृएएआ प्रणामं नमस्कारमकरबअ ७ंआथ नमस्कारं वईशोग्यन्नाहतद्वदेतिआतद्वदनान्मुनईमुखादाकृष्ट आकीर्षतो दृआईष्टप्ररारोयी? आई?आग?ईशेषणंशलानेनभाबा?आईशयोद्योआतईतःआएबमग्रेऽआईपज्ञेयमाअचलितोईआताअचलईताकीग् क्ष्मणांनेत्ररोम्णांमालापी?र्यस्मिनाअंदृष्टेतिआजदृंष्टमनवीआईक्षतंभूतलंपृआवीतलंयीस्मनाउल्लासी उए? ऋऋआईआताउआऋ?ऋसंप्राप्ताःकणंपाद्रृवाःथृवणाकईसत्?णाआईपंएरुन्मुक्तंत्यत्त्क्तंक्?पोलमण्डलंयस्मिना उआआल?ए आलोला चपत्?आत्ढकत्ठता केशराआईजस्तग्या ९ए०रा?ंकुसुमावतंराआए यी?नाअंसेति आअरादेशेस्कः दोलायितंमीणकु??लंयास्मईना अवयस्तुप्राआआएवोच्?ः । उआथेतिआमोद्वंकारंएणाषहृतं?ऊरीकृतंधंंर्ययहयईएवंभूतं?नईकुमारकंकृतप्रणामायामीआग्तस्यांतमी ?आदीपमईवानाआःकदर्पस्तरलताचाआत्?तामनयत्?।तत्रहेतुगाहदुर्लङ्घञेति।मनो३पुवोमदनस्य दु६र्ह्ननीयंशारानमाज्ञा यस्यतस्यभावरूआत्तातया आमपुमारारयवसन्तमाआआआय आआदजननतया म कत्वेनचातरयपूवांए?रयप्रदंएशस्याआईतरमणीयतयात्तईमनोहरतयाआअभीतिआआभईनवं न्तनं तारुण्यंतह्यत्त्विनयःरशठ्तारतद्वद्गुउलतयात्रद्बाहुल्यूतयाआइ?ईद्रोतीइआन्द्रयाणांव्_?रणानारच्?आलप्रां