पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/267

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


शान्तात्मनि दूरीकृतसुरतव्यतिकरेऽआई?म?नेमां निआईआ_पता आकीआमदगनाआएआणासदृशमारञ्?ऋन्ग्ं भनसिजेन आआआ_वंचनामातिमूढंहृदयमङ्गनाजनस्य यदनुरागाआवाआआययोग्यतामी?ग् विचार यितुंनालमाक्वेदमातईभास्वरंधामतेजसांतपसांचक्वचप्राकृतजनाभिनन्दिता?ईमन्म थपरस्पन्दितानि।नियतमयंमामेवंमकरलाआछनेनविड०ंञ्ग्मानामुपहर?आईत मनर?आआचित्रं चेदंयदहमेवमवग?एछ०त्यपिनशक्रोञ्यात्मनोविकारगुपसंहतुम्।अन्याआईपकन्यकास्त्रपां आई।?हायस्वयमुपयाताःपती५रीअ।एयाआःयनेनटुर्विनीतेनमन्मथ्५आनोन्मत्ततांनीतानार्युन पुनरहमेका यथाआ ?।थमन५न क्षणेनाकारमात्रालोकनाकुलीबूतमेवमस्वतन्नतागुपैत्यन्तकर णमाकालोहि गुआगाश्चदुर्निवारतामारोपयञ्ति मदनस्यराव९था आयावदेव सचेतनास्मि यावदेवचनपारईस्फुटमनेनविभाव्यतेम५मदनदुश्च५ष्टितलाघवमेत।म्तावदेवास्मात्प्रदेशा दपरनर्पांश्रेयः आकदाचिदनभिमतस्मरविकारदर्शनकुआपईतोऽयं शापाभिज्ञां करोतिमामा अदूरकोपाआहईमुनिजनप्रकृतिःइत्यवधार्यापसप९णाभिलाषिण्यहमभवम्।अशेषजनपूजनीया मनीसमाआ?ईत्तैदमाराआर्द्वभूबातदे?आप्रकटयमाहशान्तात्मनीतिआअनार्यंणटुष्टेनमनत्सईजैनकंद?ंर्ण शोतात्मनईदूरीकृतोदूरो??ञ्जतः सुरत?यतईकरो मैथुनवृत्तोतोयेनेवंभूतेजनेऽआस्मईन्मांनीईक्षपता नी?आएपं कृ?र्तारादृशमराआधुजनोचितमारव्धंप्रारव्धंपूर्वोक्तप्रकारेणानामे?आईकोमत्?आमन्त्रणो अङ्गनाजनस्य स्त्रीज नतृमातईमूढमतईमुग्धंहृदयं चित्तमायदईतई?ए?त्बथ्ंर्ग अनुरागरूषिययोग्यतामप्ःयत्सईन्?आलेऽनुरागो युत्त्? लाआस्मईन्सालेनयुत्तः इतई?ई?यत्त्वईभाआआमपित्त्वईचारायईतुंनालंसमर्थम् ?एएराग्यतपत्सीईद्धयुक्तेमुआनईजने?म दाजनानुस्मरणप्रयासोवृथेत्यर्थ्ग्ःआवतोतिआएर?आआत्प्रदेशादपरार्प?आंदूरीभवनंथ्प्रेयै?आईप्रत्येकबाक्यपारईसमाप्तो वोद्धब्यमाक्वोतई मह्दन्तरोतेजराआतपसांचातईभास्वरमतईशोभनं?ए?दांआमगृहमाप्राकृन्तेति । या कृतजथ्»एनिचिजनैरभिनीदतान्यनुमो?ईताआआईमन्मथपराआ?ईआ आआनोभवप्र?आईषाद्याआआई ?गनीदतानईचे?ईताआनई क्व। नियतमितिआआनईयतं?ई?ई?तंमकरला?छनेनकंदर्पेगेवंपूर्वोक्तप्रकारेण?आईढम्व्यमानाकदार्यमानामामयं मुनईर्मनराआआईचत्तेनो?घाआत्युआहृआसंकरोआईताजित्रगितिआइदमग्रे वक्ष्यमाणांचत्रमाश्चर्यमातदेव प्रदर्श यन्नाहयदिआईआ?आ यहास्माआंकारणादहमेवंपूआआंआर्त्त्?प्रकारेणावगच्छन्त्यपिजानन्त्यप्ःयात्मनःस्वस्य?ईकारं?ई कृ?आईमुपसंहव्_?।?ऊगईकर्त्?नशः१आएमईनमामर्था भ?आआग आपुनीर्वचारणांतरमा?आ?ंआआंयाइति आंमत्राहचरीआआ मयेया? का??आआ?आ?आ?आस्त्रपांत्ढज्जा?ईआहाय त्यक्त्वा स्रयमाआ»मथानगन्षतीनुपयातः स्वयमेवोपगताः । य?तुनोपयातास्तास ७।आध्यंऽन्याम??आतई?र्क्तानायंऽनेन ?र्विनीतेन शक्लेन ममथेन कंदर्पेणोत्र्मत्ततां रात्त्वईकारतांतथान जीताय?आहमेकाआआआनेनेतिआअनेनक्षणेनमुनईकुमारदर्शनाआवी?र्तमदनाबेशलक्षणेनो उमत्ततांप्राआईपताः । तदेवस्पष्टीकुर्वन्नाहाकागे_तिआआकारमात्रस्याकृतईमात्रस्यालोकनंवीक्षगंतेनाकु लीभूतं व्याकुलीकृतम?ंतःकरणम?ती?ईद्रयमंवं श्?र्गेक्तप्रकारेणास्वतन्त्रतां परा५ंआईनतामुपैतई प्राप्रोआईत । काल ?तिआकात्डो आईववेककाआबे ?आणाः कृहीआनत्वादयश्चमदनस्य सर्वथासर्वप्रकारेणदुःआ?एन ?ईवार