पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/266

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तत्कालाविभू५तनावष्टञ्भ५न अकथितशिक्षिआआएनानाख्?आएयेना?रांवौ?आ?आकेवलंनविभाव् तद्रृऋ_पसंपदाकिंमन?ताकिंमनारी५जनक्रिमभिनवय्३आवनेनकिमनुराआएआआआएआ?वोपांदेश्य्ग्मानं येनैववाकेनाआईपप्रकारेण अहंनजानामिकथंकथमिति तमातईचिरं व्यत्?एकयम् त्क्षिप्यनीयमानेवतत्रनमीपाआग्?आन्द्रियैःपुरस्तादाकृप्यमाणेवहृदर?ग्ना?ष्ठतः प्रेर्यमाणेब धन्वनाकथमीआगुक्तप्रयत्नमात्मानमधारयमा अनन्तरंचमेऽन्तर्मदनेनावकाशीमव माआहईतरनंतानानिरीयुःआआ?तमरुतः आसाभिलापंहृदयमाख्यातुकामीमवस्फुआईरतपुग्त्रम् चयुगलग स्वेदलवलेग्त्राक्षालितेवागलल्लजा । मकरध्वजानीई?आतशरानईपातत्ररतेवा गात्रयष्टिः आतद्र्पाआतईशयंद्रष्टुऋमिवकुतूहलादालिङ्गनलालसेभ्योऽङ्गेभ्यो निरगाद्रोमाक्ष् कमाअशेप्ग्तःस्वेदा?भसाधौतश्चरणयुगला?ईवहृदयमविशद्रागः आआसी?ममम आनईरूःपयन्नाह८राकथ्प्रितेति।यदनुआईचतंप्रस्तुतंकर्मतत्केन?ईमईत्तेनोपदीयमानमुपदेशत्त्वई?ग्यीआईङ्ग आईमतईनत्त्वईभाव्यतेनीनश्चीयतैत्येवयः ।०आनश्चयंप्रदर्शयन्नाहाकतदूप्गेति।?ईमईतीईवतबे मुआईनकुमारस्यरूपसंपदार्राआन्दयासमृहृआआआर्त्कमनसाआईचत्तेन र्त्कंवामनीआजेनकंद?ंआर्ण । आईकंव यांएवनेथ द्रग्त्यग्रतारुण्येनाआईकवानुराआआएणा?तर्गतप्रीत्याआआकईमन्येनैवपूवांर्त्त्?आईभन्नंनईबकेनापिद्रग्कारेण रार्वत्र?ईतर्कार्थः । ताहईर्स्वसंवोआएनस्वमात्रराआआईक्षणाअनुभ?एनेवीभाव्यतामईलग्त उआआहस्वरनंवे स्वानुभवेनेत्यर्थः । तीस्मत्रनुमवेऽप्रगाणत्बं आईनराकरोतईअवृआईथपेति । नकीथतं आईआआक्षितंवा वंभूतेनाव्?आथईतेशिआईक्षते ह्यर्थेऽसंभाआईवना आईवपरीतभावना चोप्ंपद्यते आतीर्ह स्राआंवेइएआन?मात्रा शव्दजन्यएशनुभवोभवतुआ तथासंभवनात्मकेनतेनकथंनिर्णयैत्यत लांआहपुआनारायाथोआ मात्रसाआईक्षणातेनाप्ःयहनजानाआ?ईतईरांबंधाआ उरांवयस्तु?आआआआएवोक्तःआमु?ईआएकुमारदर्शनानन्तरमुत्कण् दी?ईच्चक्तुंप्रथममुत्कण्ठतिशयमाहौआईत्?९आप्?गेति।तदुक्तम् आद?रान?आआरानालापैर्ब्यक्तास्तेराहृका इआञ्द्ररौःकरणैरुत्क्षिप्ःयोत्पादृआतत्सर्माआंमुआईनसावईधंनीयमानाप्राःयमाणेबाहृदयेन?न्तेनपुरस्ताद ङयमाणेवापु?आधन्वनामकरवजेनपृष्ठतःप्रे?र्माणाथोद्यमाथेबापृतईमाहकथ?आपीतिआ ॥ क्?थमीआग्महताक्लेशेनमुक्तप्रयत्नंय?आस्यात्तथात्मानमीप?प्रा?ईआनमप्ःयधारयं?आ?ईतबर्ताआआनईरो?श्च यमा आचईन्तामाहौआनञ्तरमितिआ आईचताबशात्कुत्रालीग्देकाञ्?आए राआचईंर्तारताग्तई । आआतं रास्तई मे रंंयंतरेमदनेनावकाशंदातुमाआईहतरांतानाराचेतपरंपराआआरामरुतःश्व?ईआतवाय?आएआआईर्रायुआईर्नाःकाआईआता चश्वाताबष्टम्भेनसंकोचार्त्ताःनर्गमेसावक्ःआशामईत्तईमावःआआमईत्ढाषमाहसेतिआराआआर्भलाषमभि? दृदयंमनवाख्यातुकाममिवव?कामत्मईवकुचयुगलंरूआनयुग्मं स्फु?ईतमुग्?ं स्यीदताननमशृद्व?ं देतिआस्वेदःथ्नमोत्थंवा?ईतस्यलवत्येग्?आआभईःक्षा?गीतेवधंएआतंएवलज्जात्रपागलदस्रबत्?आवत्र मुर