पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/265

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


समस्तावपुआईरदमाआतवशन्तीतिआकुतोऽन्यथारूपापहाआरईणि?एशवद्गुऋलेतपसिवर्तमान लावण्यमितिचि।न्तयन्तीम५वमामविचाआईरतगुआ?आदोपविशेपोरूपैकपक्षपातीनवथ।आवन । कुसुमायुधःकुसुमरनमयमदैवमधुकर्रापरवशामकरोदुच्ङ्घसितैः सह विस्मृत आणीकचिदामुकुलितपक्ष्मणाजिहिआततरलतरतारशारोदरेणदक्षिणेनचक्षुपारात्पृह्मा तीवक्रिमीपयाचमानेव घ्त्वदायत्ताआई?आइतिवदोतीवअभिमुखंहृऋदयमर्पयन्तीव मनानुप्रविशन्तीवतन्मयताआईमवगन्तुमीहमाना८मनोभवाभिभूतांत्रायस्वैतिशर वोपयान्ती?दोहईहृद५यऽवकाशमित्यर्थिताआईमवदर्शयन्ती?हाहाकिमिदमरनाप्रतमातई मकुलकुमारीजनोधितमिदं मयाप्रस्तुतमितिजानाना?यप्रभवन्ती करणानाम्स्त आवलिखितेवौत्कीर्णेवसंयतेव ?र्ंईतर्च्छतेवकेनाआईपविवृतेवनिस्पन्दसकलावयवा दंवपुःशरीरमावईश?ईतप्रत्त्वईशा?ईत।तथाच।यदेकस्मा।ईन्नर्गतंतत्स्वाथ्प्रयरादृशमुपयातईइत्तई?आआये?१ आक्षेणोप६ईआआईयमाणाश्चत्र्द्रमराआएआईनर्गतागभस्तयस्तपःक्लेऋशातईशयर्थाणेमुनांएसंक्राताइत्यर्थः आउक्तवैपरी प्तणमाह?उआतैतिआउआन्यथोक्तान्यथात्वेरूपरांएआऐदर्यतरयाप?आआ?र्श्यी?ईराका?ईशी क्लेशःपरींम ?हुऋ?एऋदृशेउआ आआववईधेतप?ईज तपस्यायांवर्तमानामीसातस्येदंलावण्यंसर्वो?ंकृष्टंरांआएन्दर्यकुतः स्यात्?आ व्यतईरेकेणकार्यानुदया?ईतईभावः आइतईचितयर्न्तामेवेतई?यायर्तामेबमा कु?मायुधोऽनाआआएमधु र्त्रमर्राकुसुमसमयमदैबबसेतकालमददबोच्?आईतिएआईर्नाआईआतेंःराहपरबशां पराधीनामकरांङाआआआत्?आ चकुसुमायुधं?र्शेषयन्नाहअवीतिआ अ?ईचाआर्रतोऽनालो?ईतोगुणदोपयोआवईर्शेपोवत्ढावत्ढंयेथ स आरूआआएतिआआ?पस्यराआऐञ्दर्यस्यंएकोऽआई?र्तायःपक्षपार्तातत्पुआष्टईकारीआनवेतिआनवंप्रत्यग्रंयद्यंंआवनतत्र सुप्राआः । तारुण्याआ?तदुत्पीत्तसंभबात्।पुनः?र्ंकुर्व।ती।दाक्षर्णनापरा०एयेन चष्ठपानेत्रेणरा प्ताआमीआलापंयथास्यात्तथापिबन्त्यत्यादरेण त्त्वईलोकयर्न्ता?आअत्यादरेण आईवलो??नं पानमुच्यतोअथ आलोकयन्नाहविस्मृतेतिआवईस्मृतोवईस्मृतिप्रप्तो?ईमेषोनईमीलनंयस्यतत्तथातेन आआक?चि आत्कीचईदीषदामुकु?ईढतमाकुङप्रक्तईतं पक्ष्मनेत्ररोमयीस्मस्तत्तथा तेन । जि?ईतेति । आजीह्यईता आतातरलतरातईचच्चला तारा कनी?ईका यस्मईन्नेवंभूतं शारंकदृएमग्मुदरंम०य।आआगो यस्येतईचेतई । ०राआचप्रकारान्तरेणतामेव?ईशेउआग्यन्नाहकिऋम?गीआति।आकईमप्य?ईर्वचर्नायरूआस्२षांआचमानंवप्रा ओव आयाचनाकतुईरेताटृ?_आआकारबावात्तढुपमानमात्वदितिआत्?दायत्तात्वदधीनाहम?आआईतईवदर्न्ताव ओव।आआतेनावलां??ने?तईशयत्वंसूःग्तम्।उआभीति।आ०ईआमुग्त्ग्ं?ंमुआ?ंहृदयंस्वान्तम?ईयन्तीवावई कुर्वतीवा मुनीनाव्यामोहजनना?ईतईभाबः आसर्वोतोसवात्मना सर्वप्रकारेणानुप्र?ईशेतीवानुप्र १ंऋवईएतीव आतन्मयेतिआतन्मयतात?षतांआआंतुं द्रगप्तुमांआ९माने?ग् स्पृ?आमानेव । मनोभवेलेतिआ वेनक्ःंदर्पंणाआईभमतांपराभूतांत्रायस्वपाही?आईहेतोआशरणंत्राणमुपयार्न्तावगच्छर्तानाआदंएहीआईता आचईत्तेऽवस्तशंप्रर्वरूआदेर्द्गात्यीर्थतांयाचकतादर्शयर्न्तावावलोकनकारयंर्ताव । आईबरोआईधनावईवंकेनाआःय