पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/263

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


आराजिमुद५रा?आ तनीयसी बिभ्राणम् ? आत्मतेजसा विजित्य सावईतारं पारईगृहई_आतेन पीर? लेनेव मौ?मेखलागुणेन प्गईरक्षिप्तजघनभागम् ? अभ्रगङ्गाशेतोजलप्रक्षालितेन जरक्क आचनपुटपाटलका?ईतना मन्दारवल्कलेनोपपादिताम्वरप्रयोज्जनम् ? अलंकारमईव ?ह्रा यौवनामईव धर्मस्य विलासीमव सरस्वत्याः ? स्वयंवरपातीईमव सर्वविद्यात्नाम् ? संके ओव रार्वश्रुतीनाम् आईनदाघकालामईव रतापाढम् ? आईहमसमयकाननमिव स्फुटितप्रियङ्गु आआएरयई ? मधुमासीमव कुसुय्ग्धवलतिलकभून्तईविकुपितमुखम् ? आत्मानुरूपेण रनवयरना वतार्चनकुसुमाआंयुच्चिन्वता तापसकुमारेगानुगतम् ? आतईमनोहरम् ? स्नानार्थमागतं आरकमपश्यम् । तेन च क ?आआर्वतंराआईकृतां वसन्तदर्शनानन्दितायाः स्मिताप्रभामिव वन मलयमाआआतागमनार्थलाजा०जलि मिव मधुमासस्य याआवनलीलामिव कुसुमलक्ष्ञप्राः ? आ_श्रमस्वेदजलकणजालकावलीआईमव रतेः ? ध्वजचिह्नचाआआरी ग्?ईछकामिव मनोभ?ग शी तनीयाआआईमत्तईतुच्छामुदरेण जठरेण रोमराआईज तन्_रुआआनोईण आईवभ्राणं दयांनम् । आत्मेति । आराआ स्वकीयकान्?आ सषईतारं आमू?रा ?ईआआईज्जत्य पराभूय प?ईगृहीतंएनात्तेच आआआरईवेपगण्द्वलेने? पारीई?बलये आ?एआति । मु??आएजनस्तत्संवी ?र्ना मो?आई या मेखला र?आना तस्य गुणेन दवरकेण प?ईआटीप्तो वल ग्नभागोऽआआग्नदे?आआए यरय स तम् । उआभ्रेति । अभ्राआद्गा ?योगनदी तस्याः स्रोतः प्रवाआआस्तस्य जल प्रक्षा?तिएन ओआतेन । जरदिति । जरलयायान्यश्चकोरो ?ईण्सूचक्ःस्तस्य लोचने नेत्रे तयोः आआट?ला ओतरत्त्क्ता काआईतर्द्यु?ईर्यस्य रा तेनैवंभूतेन मंदारवत्केन देवतरुव?केनोपपा?ईतं खईहईतम ?नं वस्त्रकृत्यं येन रा तम् अलमिति । ब्रह्मचर्यस्य रार्वथा स्त्रीपारईत्याआआ?क्षणसाआलंकारमईब भूष धमैएति । धर्मस्य सुकृतस्य योवनमईब तारुआआयमईव । सर इति । रारस्वत्या भारत्या वईलारा आमत्मईब । स्वयमिति । सर्वत्त्वईद्यानां समग्रकलाना स्वयंबरपातईभर्ता तमईव । आआतेन रार्वाआभीईर्व?आआ आत्य वृतः न त्वनेन आईवद्यार्थ प्रयत्नः कृत इ?आआवे?ईतम् । संकेतेति । सर्वा?तीना रामग्रशास्त्राणां स्थानं पदं तद्व?ईव अन्णेऽआईप जनः संकेत्तईतं स्थानं गच्छत्तई तद्वत्रार्व श्रुतमेतस्मिसमाआआतीमत्तईए आनेदाघेति । आनईदाघो ग्रीष्मकालस्तमईब । उभयोआ राआदृश्यं प्रदर्शय?आहसेति । राहापाढेन डेन वर्तमानम् । पाला?आआए दण्? आपाढः इतई क्?एआशः । पाआ आआगढः शुचिम आराः । हिमे ति । आः आआ?ईतकालन्ताआई?आ आंकानथं वाआं तद्व?र्? । उभयो ः आआआदृश्गा ंआंर् मादृआ_स्फुटितेति । रफुतृईता प्रफु प्रय?मञ्जरी फ?ढईनीवाङ्करी तद्बद्गींरं शुभ्रवर्णम् । पोउआ आर्प्र? आआउ म?जर्या आआए आरम् । य्गई व्?ति । मधुमारोआ आरास्तीमव । उभयोः साम्यमाहकर?मोई९। । कुआआमं ??पं तद्वद्धबला शप्रा या तईलकार्थ थत्तई_भेस्म