पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/258

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


नीमिव क्षीरसागरः प्रण?यिनीमकरोन् । सा तु भगवता मकरकेत?नेनेव राती शा येनेव कमलिनी हंसेन सयोजिता । सदृशासमारामोपजानईतामातईमहतीं मुदमुपः आनईरिवलान्तःपुरस्वाआःमनी च तस्याभवन् । तयोश्च तादृशायोर्मर्होत्थमनोरहमीदृश्ःआई आईव क्षणा शाएकाय केवलमनेकदन्ःखसहस्रमाजनमेकैवात्मजा समुतैपन्ना ? तातस्त्वनप सुतजन्माआईतईरक्तेन मसेत्सवेन मम जन्राआआईभनीन्दतवान् । अवाप्रे च दशाआ_मऽहानई कृत् आईचतसमाचाराः महाश्वेतोईत यथाथमेव नाम कृतवान् । साहं आपईहभवने वालतया कल प्रललीपनी वणिएव गन्धर्वाआणामकादकं संचःन्त्यविदिःस्त्रेहशाआएकायासं शाऐशावर्मंत्निआईत कमेण च ःतं मे वपुआईष वसन्त इव मधुमासेन मधुमारन इव नवपल्ल्वेन नवपल्ल्व ? सुमेन कुसुम इव मधुकरेण मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम् । अथ आईवजृम्ममाणनवनीलनवनेपु अकौआएरचूतकालत्काकलापःतर्कामुकोत्कलिकेपु ? श्रनोहरा भरावती माहात्म्यवती आद्वईतयित्व आआऐआरःई राआऐरःईतई नास्त्रा । आईहमेति । आईहमकईरणस्य कईरणा स्तद्वदवदातो नईर्भलो वर्णो देहलविर्यस्याः रंंआवंःईधा कन्यका प्ररपूता ःआनईता । तो चेति । त् आईहतीयकुलाआधईपतईर्हरनो मन्दरईकनीं स्वर्धुर्ना क्षीरसारार इव प्रणःयईनी वल्लभामकरोह । सा आईत्ःआईत् रगेरी भाआवता मकरकेतनेन कंदःएर्च रीतारईव । शारत्समयेन घनात्ययकालेनकमीत्खननीव नलईनीव । पन् रान्धर्वाआईथपातईना संयोआईजता संवव्धं प्राआपईता । सदृशेति ग् कदृशा उआईचतो यः समारामः संवन्ध उप वकाहईताभीतमहतीं सारीयररीं मुदं हर्पमुपरातवती प्रासवती तस्य राज्ञःए नीरुईआलं समथे यदन्तन्पुरम स्तत्र स्वाआभईनी मुख्या चाभवन् । तयोश्चेति । तयोर्हसरौआयेऐर्महात्मनोरहमीहश्येकात्थमजंंका पुत्री केव काय समुत्पन्ना । कीदृशाआई ? वीआतानई धूरीभूतानई लक्षणान श्रेयाधुजनकानई मषीआईतत्शकादीआनई यस्य तथा । पुनस्तायेव आईवश्चेषयन्नाहअनदकोईत । अनेकाआनः आवईवईषाआनई यानई उःसानई कष्टानई तेथ स्त्रःआणीआ तेपां भाजने पात्रम् । आवईष्टलईसबान् वःदाः प्रभाःआम्ं इआईतवन्नपुएसकलम् । तहतस्त्विति । पितानपत्यतयासंतात्त्वेन सुतजन्मातईरईक्तेन पुत्रजन्माआषईकेन महोत्थसवेन महामहेन मभ जना म आभनन्दितवानतिक्षतवान् । डावासोईत ग् ष्टावासे प्रासे दशाभेऽहाःई आदईने । कृत इआईत । कृतो विआईहते आईचतो यथायोपयः सभाचारो वेदोक्तीकराःकलापो येन सः । महाश्वेतवर्णबान्यहातेतेतई यतथेभेत् कुतवान् । सेनीत । साहं आईपहभवने जनकसयनई वालतया आशीआशत्थवेन कलमधुरप्रलापिनी कले मनोस् मईष्टं प्रलपतीत्येवंशाआईला सा तथा केवत्शं वीणेव वल्लकीत् रान्धर्वाणां देवतायनानामसादलं क्रोडात्कोन् रन्ती राचन्तांए ? कुआवीति ग् डावईदईतोऽज्ञातः स्तेहः प्रीतईः शाआएकः शक तयोरायासः प्रयासो येन्ंं शेशावै वान्यमीतनीतवत्यतईक्रान्तवती । तदननतै भे मम वपुआपई शारीरे नवयौवनेन प्रत्ययतारुण्येन पन् कृतं वीईहतम् । कीस्यन्क इव । वसन्ते पुण्पकाले मधुमासहनेव चैत्रेणेव । तथा मधुमासे नवपत्सवेनेव कईन्लयेनेव । तथा नवत्पल्लवे कुसुभेनेव मूनेनेवा तथा कुसुभे मधुकरेणेवभमरेणेव । तथा मधुकरेम्