पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/257

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ईनां पच्चदशाना भ्रातृआघाआगधिको गुआणः षोडशश्चित्ररथो नाम रामुत्पन्न । स क्वईल आनप्ररब्यातपराक्रमो भगवता समस्तसुरमौलिमालाला?ईतचरप्णनलिनेनाखप्?डलेन सु देनोपबृंआईहतप्रभावः सर्वेषांगन्धव९आणागाधिपत्यमासईलतामरीत्वईनिचयमेचकितेन बाहुना आआईर्जतं शैशव एवाप्तवान् । इतश्च नातिदूरे तस्यास्माद्भारतवर्षादुत्तरे??आआनन्तरे आईकंपुरुप्ग् वर्षे वर्षपर्वतो हेमकूटो नाम निवासः । तत्र च तद्धृजर्युएगपीरपालितान्यनेका?ई ग?ध? प्तहस्राआईण प्रातईवरनन्ति । तेनैव चेदं चैत्ररथं नामातिमनोहरं काननं निर्मित म्थ् इदं ओदाभिधानमातईभहत्ग्प्तरः ख? आनितम्थ् अय च भवानीपतिरुपरचितो भगवान् । आईर० तु पुएर्त्रस्तस्मि?ईद्वतीये गन्धर्वकुले गाधर्वराजेन चित्ररथेनैवाभिषिक्तो बाल एव राज्य० प्ताआईदतवाम् । अपीरीमतगन्धर्वबलपीरवारस्य तस्यापि र? आआव गिआईररधिवाराः । यत्तु आपीयूषसंभूतानामप्सररनां कुलं तस्मात्किरणंजत्ठानुसारगलितेन र?कलेनेव रजनिकर लापलावण्येन निर्मिता त्रिभुतननयनाभिरामा भगवती द्वितीयेव आआआऐरी १गौर्राति आआं आग्ञ्चद?आआनां र्त्रेंआत् णां मध्ये ?आआ?ऐआः शंएआयो?ईआमईराधईकः पोडशीश्चत्ररथो नाम तनयः समुत्पन्नः । क्तईलेतई रात्ये । स आचईत्ररथास्त्रईभुवने आईत्रत्त्वई?ऋ?आए आप्रख्यातः र्प्रारोद्धः पराक्रमः शौर्यवृआत्तईर्यस्य राः । ति । भगबता माहात्म्यवता । समस्तेति । समस्ताः समग्रा ये सुरा ?ं_वाक्तेषां मंएआ?ईढमालाः ङ्कयस्ताआभईर्त्ढाआई?तं पा?डईतं चरणन?ईढनं पाद?ग्द्मं यस्य रा तेन एवंत्त्वईधेनाखणित्बेनेन्द्रेण ?हृच्छ आत्रशाधेदेनो?ग्वृंर्हतः लाषत्त्विषयीकृतः प्रभावः कोशदण्द्वजं तेजो यस्य रा तथा । सर्वे?गमिति । आआमग्रा?आआं गःधर्वाणां देवगायनानां शैशवे वात्य एवाआधईपत्यं प्रभुत्वमाप्तवांप्राप्तबान् । ?ईदृशमाआधई समुपार्जितमीर्जतम् । केन बाहुना भुजेन । उआथ ?आहुं त्त्वईशेषयन्नाह७एआसीति । अत्सईलता । तस्या मरईत्विआनईचयः कान्तिसमूहस्तेन मेचक्रईतेन श्याम?ईआतेन । इतश्चेति । अर्थान्तरेऽस्मा आतिदूरे नात्तईदावईष्ठे तस्य राज्ञोऽस्माद्भारतवर्षाद्भरतक्षेत्रादुपीआरे?आआनन्तरेऽत्यारान्ने त्कईपुरुषनाआईम्न आभईधाने वर्पे क्षेबे व?र्?र्ग्वत क्षेत्रराआर्माकृन्नगो हेमकूटो नाम हेमकूटाआईभधानो आनईशसो बसप्तई आर्ते तत्र चेति । तीस्मन्पर्वते तदिति । तस्य आचईत्ररथस्य भुजयुगं बाहुयुआआं तेन आगरईप्ग?ईढ क्षीआतान्यनेकानई आआआधर्वशतराहस्राण्यनेकत्रुआ_आआआईण प्रतईवराआरांत । तस्योत्कर्षमाहतेनैवेति । ते?ंंआव त्ररथेनेदं चैत्ररथृं नामूआतईमनोहरमतईरमा?आरायं कानरं वनृं आनीऊइमंतं आर्ने?आदितम् । इदमच्छोदामि