पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/256

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


तशृऋनुरो आआदविच्छिन्नवाष्पजलधारारांतानाआईप आईकचिप्ंकषायितोदरे प्रक्षा?य लो?आन५ व९एकलो? पान्पेन वदनमपमृ?ग् र्दार्घमुप?आं च निःश्वस्य शनौ शनैः प्रत्ंयवादीत् आराजपुत्र आईत्?मनेनाआतईनिर्घृणहृदयाया मम गन्दभाआयायाः पापाया ४णन्मनः प्रभृति वैरा ग्यवृत्तान्तेनाश्रवणीयेन श्रुतेन । तथाआईप यीद गहत्कुतूहलं तत्कथयामि । श्रूयताम् । एतत्प्रा येण कलाणाभिनिवेशिनः श्रुऋतिविपयमापतितमेव यथा आर्वेबुधसद्मन्येप्सर५सना नाम क यका आसन्तीति । तासां चतुर्दश कुलाआनईएकं भगवतः कमलयोनेर्मनसः समुत्पन्नम् ? अन्तद्वेदेम्ंयः संभू_तम् ? अन्यदग्नेरुद्धृआतम् आंयत्पवनाप्ंप्रसूतम् अन्यदमृतान्मथ्यमानादु आईतनम् ? १आन्यजलाजातम् अनदर्कीकरणेभ्यौ निगातम् अन्यत्सोमरश्मिम्यो निपीत तम ? अन१उऋमेरुद्भ्तम् अञ्यत्सौदामिनीभ्यः प्रवृत्तम् ? आंयन्मृत्युना निर्भित थ् अपर म कग्केतुना रौमुत्पा?ईतम् ? अन्यतु दक्षस्य प्रजापतेरतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वे ?ते मुनियईरष्टा च वभूवतुस्ताभ्यां गाधर्वैः रनह कुलद्वयं जातम् । एवमेतान्येकत्र चतुर्दश कु यृनि । गन्धर्वाणां तु दक्षात्मजाद्वितयसंभवं तदेव कुलद्वयं जातमृ । अंत्र मुनेस्तनयः आआर्शानबान् । सा त्विति । सा क?ग्का । तु पुनरथंकः । तस्य चंश्रआपी?स्यानुरोधादाग्रहातः ? आवई लईन्नेति । अत्वईप्तईछन्नमनुटितं वाआःआग्जल?आरासंतानमशुप्गर्नायधारासमूहं यस्या आ_आवं?ईधाआई?आ क्रईंचित्क?आ आयईतं कपायगुणयुक्तमुदरं म रां ययोरेबंभूते लोचने नेत्रे आआक्षाल्य धाबना कृत्वा वल्कलो?आन्तेन चोचाआआलेन बांआ ?आत्रमपमृज्य गर्जनं कृत्वा र्दार्षमायतमुष्णं तप्तं च आर्नेःवस्य शनईः शनैर्म»दं म०एदं प्रत्यवादीत्प्रत्यवोचता आ_आजोईत । हे राजपुत्र अतईनीर्गृऋणं आनर्दयं हृदयं स्वाञ्तं यस्या आआवंवईधाया मञ्दभाग्याया र्क्षाणभागधे आआगाः पाआआआयाः पाआईपष्ठाया जंमनः प्रभृत्युत्?ग्त्तेरारभ्यांथ्नवणीयेनाकर्णनानर्ह्रेण वेराग्यवृत्तान्ते? आवईरक्ततोद न्तेन आई?म?आएन श्रुतेनार्का?ंआतेन । तथाप्गईति । एवं सत्यी?आ फलाभावे त्त्वईयमानेऽआई? यदई महत्कुतृ_हलं मह दाश्चर्य तमाद्धेतोः कथयात्मई मुबे । प्रायेण ?आ?उत्चेन कल्याणे ?एय?आभीनीईवीशत इत्येवं२ आईलं नोऽस्माकं ?स्तईत्त्वीग्यं कर्णाआआएचरमापत्तईतमाआआतम् । कुलप्ग्रम्परया श्रुतप्नईत्यर्थः । आआतदेव थ्प्रृयतामाकर्ण्यताम् । य ति । त्त्वईवुधसद्मनई त्कईनरग्रहेऽआःसररोनाः । नाभेतई कोमलामन्त्रणे । क?ग्का पुत्र्य सानीत । तास्मां कन्यकानां चतुर्दश कुलाआईन । तत्रैकं कमत्ठयोनेर्भाआवतो त्त्वईधातुर्व्रहृआ??आआए मनरा स्वान्तात्रामुत्पन्नं संजातम् । ७रान्यी र्नायं वेशे_म्ंय थु?ईम्ंयः रांभूतमुत्?ग्न्नम् । उआन्यत्तृर्तायमग्नोईर्वभाबराआएरु?पं आप्र?ऋआटतम् । उआन्यवतु?र् वनाद्वायो ?ग्मूतं जानईतम् । अन्यतग्च्चमममृताज्जलाआमायमानाआईद्वलोङयमानाटुआतीथपं प्रादुर्भूत्_आम् । ॥ ?प्ग्ष्टं ज९रे आज्जातम् । अ?गौआप्तमं कुलमर्कक्तईरणेभ्य सूर्यदीआधईतई यो नीआर्तं बीहराआआतम् । ७ंआन्य?ऋष्टमं राआएमः कग्रट?आं??स? ?आईक् ? । ? ??ई?क्तो त्तभ् पान्३ं ? ? ।ऊ ।