पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/240

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


पाद्दाङ्कततरुतलैः,आप र्नंतपःक्रि?यारई?आएन्छिख?ईआरि?मण्डलपरिवृतैः दई क्षितैरि कृऋ?ऋणा?आरविपाणकणि_यनैः जरहहमु?ईभिरिव जटालवालर्कमण्?लधरैः पन्द्रजा?ई शृऋनी??ऋहाआरईभिः पादपंः पारईपृतं चन्द्रप्रभनाम्नस्त?य राररमः पी?आगे तीरे कैलासपादस् त्?आवदाताआ प्रभया धवलयतस्तं प्रदेशं ४ऋभ्तलभागसंनिविष्टं भगवतः शे?लपाआआआएः श्द्बो ङायतनमप?यन । ताआ पवनो?ईऋ?तैरितस्ततः समान्तद्भिः केतकीगर्भङधूलिभिर्धंवलईक्षईक्र कृआग्न्ः पशुपीतदश्०आनहे_त५आत्र०त्ठादिव प्र?ईपादागःनो भस्मव्रतमायतनप्रवेशपुण्यौरईव पीर आआआउ ।प्रीः?याद्रा१गईच्चतुस्त?भस्फटिकमप्?डपिकातल?आतिष्ठितम् ? अ९ चिआआए?ऊतैरार्द्रार्द्रदल आआआए आऋणृ आ_आऋआआ गे? तंंः । पोआ वईप्तई त्त्वईके आआर्थः । नराह्रुलयःए मनुआयात्त्?यः । शोग्ं ??र्?त् । रावर्ण आऋऋ ङ्गाया आआऋत्र प्र?ऋणमईतई ध्थेक?य्त्सईद्धम् । उआवनीति । अवनिपाला राजानस्तेपत् शयरीस्तो आंआर्रब । आआऋऋऋ आं ष्टग्दर्ञग?ऋआ आर्संहेति । आर्राहाआआदंएदृआर्यक्षचरोतेरी?तानि आचीई?तान तरुतलानि वृक्षाआआआएभा । ःआ । आई?आ पाशेउ_?ःर्वा?ता आआ_तादृशान तलानि । शेपं प्राग्वत् । आआआरव्?एआति । ?ंआआर०एधा प्रस्तुता र आं । ॥ ?आ?आआआईमाआआआआनकमं य्ंंआस्तेंआईरव । पतयोः श?दसादृश्यमाहौन्छिखोतल । उआईच्छहाआमूर्व्वचूःं । आःआणृंऋ गयुऋनृ?आगृदृस्तेन ?र्गरवृआंआएः प?र्वोईष्टपे ः । ?ग्क्ष ऊध्ःआ आसीआखा ज्बाला यस्येंवंभूतं आत्५आ।पेमणित्ढं आऋलम् । शं आं ?आआग्वव्प् । द।एआर्९आता यज्ञे आआऋर्हातत्रतास्नंं?र्ब । एतयोः राआम्यमाआईवःकर्तुमाहत्तंएआईत् आर्?आ?_नं कृष्णाआग्ंंःऋग्ंंआआर्वंपाणानां ?याआणां कण्ह्न्यथं क्?ण्द्रृ_आआ येपु प्ंंआः । वाण्?_ ः कण्डूयनं ख?र् कण्हूया आआआर्ना_यन्तामीण । पथेऋ कृप्णसार?ईपाणंन कण्?_आनम् । शोग्ं ?प्रःआव?ः । दीआई।९आपानागयगाचारो यन्मृग ?आनं ?रार्ग्?त ?तई । जरेति । जरेतो ?आआआआंराआए ये गृदृ_?नय आ?भमतापसास्तेः पञ्चमुर्नानाम् । आन्ग् र्तालई गृ?उआदं ंआएआर्व । एतयोः सादृःयप्रदर्शनार्थमाह्जअएति । जटा ?ईआक्ताः ७ंआआलवालक आआत्र् आमा मण्लं ष?ःबेषस्तं वरर्न्ताप्तई धईरः पक्षे जटायुक्ता रगे वालाः स्तनांआयारूआ एआ कमप् ?आआनागागृ?धग यंःई९वतई वङ्गुर्व्राहईः । इन्द्रेति । इञ्द्रजालईका माआयईकास्तंए?र्? । उआआयोः सादृश्य दृआआरृआति । टृष्ट?ंआ नंत्राआर्?आ तंएपा हाआएराभई?आरणशीलः । नेत्राआईःआआमंंआर्त्य?र्ग् । पक्षे दृआई?ऋवज्ञकईः । ७ं ?ंआआंआषेःत्त्?ः । ७ंआथ ?ंं लासपादं आर्शेपयन्नाह ःज्?एन्स्नेति । ज्योत्मा कंएआगुदी तद्वदबदातया श्?भ्रय कान्त्ता तं प्रदंइआं त९ंपार्ववार्तभग्_आआगं आआव?ऋआआतो धाआआआआर्क्वुर्वत । तच्चेअईत । तदायतनं प्रत्त्वईश्य प पृ»ता भगवंतं माहात्दयबेतं ०ंयम्?कं तंएआर्तनाथमःआर्क्षःद्ददशंंत्यन्बयः । उआथ चेद्राआआआर्ंउ ?ईआशेषय ?आवेति । पवनेन वायुनोद्भृऋतंंः कीम्पतंएआरईनस्तनः समापनाद्गई?र्त्रतत्र नाआतीद्भ केतक्या प्रप्तईद्धाया आं आर्र्र्ग आरेपुआआ०ईःर्धबलाआएक्रयमाणा गुश्रीआईकामाणा काया देहसे यस्य रा । पाण्ःरत्वाप्ताम्येनाह?ग्शु पाआउ?ग्तंरींआगय ओऋ र्र्गनमवलोकनं तस्य हेतो । तदर्थीआलर्थ । व?ऋआ?ईव हठा?र्? भस्मब्रतं आईब ध्??र्ःपाद्यनान इवाआंआराआक्रीमाण इब धूलीनां शुआई?आत्?आत्पुण्यालामपि तथात्त्वईःत्वात् । तत्साआये आयेति । आयर्तां चंंत्ग्ं तत्र यः प्रवेशस्तस्माद्यानि ?_ग्ण्या?ई थ्नेयांत्सई तंए त्तग्?ईआआह्वामाण दवोपा