पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/239

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


द्वजापराआवत»ः महासमरमुख»आरेव पुनागसमाकृष्टांशंलीमुखेः ? महाकरिभिरिव ऽआलञ्व ङ्गुवस्पृष्ठभूतलैः उआ?आमत्तपाआतथ०वैरिव पर्यन्तावसिआतवहुगुल्मकैः ?रेर्ंशितैरिव भ्रमररां?घा आआवृतकायैः प्रमाआआआआभिगुखैरिव वानरकराङ्गुलित्पृएऋ?आ०ज? ः उआवनिपालशयनैरिव आईसह ओति । प्राराआदा देबगृहास्तै?ईव । आप्राराआदो देवा?पानाम् ?त्योभधानीचन्तामाआ?ईआः । भङ्गोठपमाह ?आह पागृवतईर्मक० टेर्वर्तमानाः रापारावतास्तईः । आ?गरावतः कल्रवे आईआआरो मर्बाटत्तईन्दुफे इत्यने? पक्षे पारावतः क?आआएतः । भवाआएति । भ?ने गृहे आसीता ये तापराआः प?ई?आजकास्ते?ईव । आआतत्राआ संनीति । संनीहईताः रामीपाआआर्तंनो वेत्रा वृक्षषईशेषा लाआ२आनाः आईप्रयका येषां तंएः पक्षे र?ंआनई वेत्रारानान आईवष्टरत्त्वईशेपाआआघी येषाआआआईतई वद्गुतीआईद्ग्ः । यद्र इनि । प्तद्रा ?आरा आआउकादश तौरईव । आआ_त आहनागेति । नागत्ढता ताआआर्ल । आताम्बूत्?वाआआआई ताम्च्ली नागाआर्यायवा?ऋ?आत ?त्याआआधानीच । तया तद्धः प्गरईकरः प?र्धिआएरापां तैः । ?ग्क्षे नागाः रा?आरा आआ_? ?ऋता तया वय्द्रः । आआर्थाज्जटाया येषामीईत वहुर्त्राआई?_ः । उदयीआईआ । उदधेः रामुब्र? ।?ऋ_स्७ं तां तस्य आ?लिनाआईन जलाआएएज्प्ततप्रदेशा ?आलीआं तज्जलोआईत्सतम् इति कोशः । उभयौएः राआदृश्यमाआआई?कु?र्न्नाहनिरन्तरमिति । सततमुआद्भईन्नाआनई प्रकीटतानिए प्रवाला नाआ?आआआ?आ तता?उऋरा वल्लीप्ररोहा?आ तेषा जालकाआलई ?ऋन्दाआलई । पक्षे प्रवाललता त्त्वईद्रुमलता । शेषं पूर्व?त्? । उआआगीआति । उआआईभषे?आआःआआ याआईन रा?गीलाआनई जत्ढाआ?आई एतत्साम्यमाहसर्वेति । रार्वाः समग्राक्ष ता उराएआगया फलाआआकातारताराआं या? कुगुमफल आईन तैः सनाथेः राहईतईः । पक्षे माआलकर्गगि ररवंंआंआग्वी प्र?ईआ?आआ । प्लाआआ_लख्येति । उआआलेख्यं आईचनं । गृहास्तौईरव । उभयोः सादृश्यमाहबह्लिति । यहुवणैंरवे?आरागीईःआत्राआआघी ?आत्राणि आईपच्छाआनई योआआ आआं शकुनीनां पीक्षणां शतं तेन रांशोआआआतोईर्वराआईजतईएः । पक्षे वहु?र्णोगेताआईन याआनई आईआवत्राण्गालोन्_याआबई । पत्रा?ईआ वा?आआआईन शकुनयः पी६आणः । शेषं पूर्ववत् । कुरुभिआईरति । कुरवः ?आरुबंराआएद्भवा राजा । एतयोः राआदृश्यमाह७भार इति । आआआरद्वाज्जा व्याशाटा दृआए आर्?जाः पी?आणस्तेरुआसे?ईते ? पक्षे शृआएणः । ?आभ्?ति । यहृआआई त प्रकृष्टाआनई शा?आई रामरमुखाआगे रा?आम?आआरम्भार्स्तारई? । आमुग्त्र?आषाये आणि?ईःरारणा?योः आत?आएकार्थः । एतयांएः राआमाआआर्गाह्पुंबा ?ति । पुंनार्मोक्ष?ईग्शांई रागाकृष्टा ताः आईशलीगु?आआआ भ्रमरा येपु तंएर्। । प६आए पुंनागाः ?आकृष्टपु?पाआ । आईशत्?आईगुर?आआ वाणाः । शंपं ?_वंंवत्? । आतईस्?त्_आआ ये कारीआआए ?रितनरतांआई? । उआआयोय्??तां प्रर्दाआयन्नाह् मलम्वंरिआ । प्रलग्ः?आ लम्वाय० वालपाकुवा नशईनी?आआलयाआनीआ तेः करणभूतें_आः स् आ?ं रांपाउआतं ग्?तत्ढमग्ःप्रदांआंआ आआएपां त ? पदो वाल रप्रान्ताः । शेपं पूऋ?र्?त् । शोभतिशयार्थ हीरानां नागराआईण क् आआर् व यन्त ?आतई रार्व?गीआआ_ऋम् । ति । ७ंआ?आमत्ताः राआबधाना ये आआआआईर्थबा राजानस्सांआरीआ । आआतप्रोआ राआशृ?यमाह।आय० आऊत ??ति । पग ते सोता वहवांऽनेके ?_आ९ंमत्?आ गु?छका ?आएपु पंः । ?आ५आ ?आ म?ऋआ ?एनाआगीशेपा । धा_ ।ं आंआकृरथा ?एआः पञपदा?ईआएका । रोनामुग्?आं ?आहमः इआतई कोःआ_आः । नृंशितंति । दांईआत्ंऐआर्र्तार्गीआवि । आदां?ऋऋआतो आज्जःआ इतई केशः । आआतयोस्तुरयल्ग्माहभ्रंंमेति । प्रंमराआगां आई।आ९ं।आईमु?आआआनां य रां?आत रामूद वचं वर्म तेनावृत आच्छाआदईतः काआआए दं?ए_ यंपां पै ः । पदो मृमरा ७ंआआव।ंऋआर् स्नेपां रांश्गत रामूहो