पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/238

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


रगईवशर्न्य्वमुग्बंचातकध्वानमुखरिततमालखण्?ऐः पभकलभकोल्ल०।नपल्ल्ववेऋल्लितलवलीवल ऋर ॥ आयमाननवयौवनम२त्तपारावतपक्षक्षे?आपर्यस्तकुसुमस्तवकैः तनुपवनकम्पितकोमलकद आ?ऋनृर्वाजितंएः आनेग्रलफलनिकरावनतनालिकेरवनैःअकठोरपत्रपुटपूगविटपिपीरवृतै ? अ आ आवाआर्ग्तविद्गं_गतु??डरबण्डितपिण्डुखर्बूरजालकैः मदमुग्न्नरमयूरीगधुररवविराजिता तरैं आ दृआन?एऋऋवनाकरनलनिवहनिभमलक्तकजललवसिक्तभिव किसलयनिकरमातईसुकुमारमुद्वहद्भि ? ?आआर् आपर्णग्रासमुआईदतचमगईकुलनिपेवितमूलैःकर्पूरागरुप्रायैःआ इन्द्रायुधवरिव घनावस्थानैः कुमु ऋ आईग्वाऋऋ_त्तीदनंकरप्रवेशाशीआशिराम्यन्त?रः दाशरथिवलैरिवाज्रननीलनलपारईगतप्रान्तै ? प्रासा । आ?आ ज आंं पनिआयं तत्र लृऋधा आआआसक्ता अथ च त्त्वईप्रलव्धा वीज्ञता ये मुग्धचातका वर्प्पा??आस्तेपां । ंउऋऋआऋ इऋआनृ५ऋ_न मुन्ङ्गारईनं वाचाआलईतं तमालखण्४ं तापिच्छबनं येपु तैः । एतेन तमालरवण्द्बानां कृआप्नावर्ण । आपृऋऋ आआवमांगुग्धचातकंः प्राआर्यत इआतई ९वानईतम् । इभेति । इभानां हास्तईनां कलमास्त्रिंआआद ? ऋ । । ?आ आए कः । तंंरुआङ्गृनाः खण्यईहुताः पल्लवाः त्कईसलयाआनई येषामेबंत्त्वईधाआनई बोआङ्कुईतान्याज्दोलईताआनई ः । ?ग्शानई एग्पु तंंः । ङाआलेयिएति । आ समताआङ्कुआर्यमाना अतःप्रीवश्यमाना ये नवयौवनेन प्रत्यग्रता ? । मुना ?ऋ_आऋटा पारावताः कलरवास्तेपां पक्षक्षेपेण आआरुआईद्वक्षेपेण पर्यस्ताः पातईताः कुसुमस्तबकाआ आऋआ आत्र्तुऋआ ंग्पा तंंः । तन्विति । तनुपवनेन मन्दवायुना कीआपता धूता याः कोमला मृदवः कदल्यो ग्मान्नागां श्_लाआई?आ ?ग्त्राआणीआ । पर्ण पवं छदं दलम् इ?ई कोशाः । तंएवांराईजपेः कृतवालव्यजनेः । उआ ध्यिरन्देनि । अ?र्रलान्यपेलवा?ई याआनई फलान तेषां ?ईकरः समूहत्तेनावनताआन नमितानई नाआईआआकेरव ?आ । ?आ ?ंआस्रण्ढाआईन यंपु तः । अकठोरेति । ७ंआकठोरा?ईआ मृदूआनई पत्रपुटानई येषामेवांवईधा ये पूगावईट आपा ?मुकवृक्षार्स्नः र्पारवृतैः प?ईवोक्षुईतंः । ष्ठानिवेति । अनिवाआरईता आनीआगीद्धा ये आवईहाआआः पक्षिणस्तेषां तु? आःराआ मु?त्राआईन तंः खाणी?ताआनई शकर्लाकृताआनई आईपण्?ख?र्रजालकाआन प्रत्सईद्धाआनई ये? तैः । मदेति । आआ?एन नच्चंंण कनुत्त्वईशेपजीनतवलभरेण वा मुखरा वाचला या मयूर्यो र्नालकण्ठयोआईषतस्तासां यो मधुरो ?ईष्टो न शृनृऋऋआतंन आवईराजितान्यतराआईण मध्यानई येषां तैः । आकलीति । आकीलताः प्रादुर्भूत्ताः याआ आआई??आः कोरकाः । कालईका कोरकोऽआईस्नयाम् इतई कोशः । तस्याः कलापः सं?आतस्तेन द?तुआईतै हन्न आः । कंएलासेति । कैलासस्य रजताद्रेरतरान्त?_आ । मध्ये मध्य इत्यथ । यास्तराङ्गईण्यो नद्यरूआआसां आर्ग आआएन भाआईऊतेन आई?कातईलो वालुक्तईतस्तलभूष्मईभागांऽधःग्रदेशो येपां तेः । र्क्तं कुर्वाद्भः पादपैर्वृ६आऐः । उआस्तई न?ऋःआआग्म?ईआ?दु र्क्तक्षलयानईकर प?वसमूहृमु?हाद्भईर्धारयीद्भःआ रक्तत्वसादृश्यात्तदेव वईशेपयन्नाहवनेति । आआआंऋ_नतानागरण्वाआः?शृत्रीआआआ करतलानईवहानईभष्मईव हस्ततलसमूहसदृशमईव । अलेति । अलक्तको याव आं?आ?आ जल??ंंः त्सईत्ताआगईव आईसातीआतमईव । ग्रन्थीति । प्रोन्थर्ग्ण शुकम् । आर्ग्रांथपर्ण शुकं वर्हम् इत्य ?आआः । त? ग्रासेन गुआईदताआनई र्हाआंताआनई याआन चमरीकुला?ईआ वनोद्भवगोसमूहानि तौर्नईषेत्त्वईताआनई खेत्वईताआईन ःआ?ऋआआएन युध्राआनई येपा तेः । क?र्रेति । क?र्रा अन्तर्गीर्भत?नराआग्ढक्षा उआगग्?आए गत्नारआर् । आए ब ??गेन