पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/237

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


लितैः उत्तरकुरुकामिनीकर्णोत्पलप्रेङ्खोलन?एहदिभिः आकम्पितक?एत्गै नमेरुक्वुसुमपांसु० पाआईतभिः पशुपतिजटाबश्न्धार्तवासुआकईपरिएपीतशेषैराह्लादिभिः पुण्यैः कैलासमारुतैरभिनन्द्य मानो गत्वा च तं प्रदेशं रार्वतो मरकतहरि?तःआ हारिहारीतरुतिरमाआआईआयःभ्रमद्भृङ्गराजनखर जर्जीरतजर४ठकुद्ध्यलैः उन्मदकोआकईलकुलकवलीकृतसहकारकोमलाप्रपल्लवैः उन्मदषट्चरण चक्रवालवाचालितविकचचूतकालईकैः अचत्कईतचाकोरचुम्वितमरिचाङ्कुआरः चमग्कपराआआपु? आई१ग्?रकीप?लजग्धपि?ःपलफिल। ः फलभरनिकरपीडितदाडिमनीडप्रसूतकलविङ्कैः प्रक्रीडि? तकपिकुलकरतलताडनतरालईतताडीपुटैः अन्योन्यकुपितकपोतपक्षपालीप?आ?ईतकुसुममः कुसु मरजोराशिराआरस४आरिकाश्रित?ईआरवैरैः शुकशतमुखनख?ईआखरशकालईतफलस्फतिऐः जलधरजल तत्र दुर्त्ढालईतं दुक्षोष्टईतं येषां तैः । उत्तरेति । उत्तर?ईग्वर्तिनां कुरूणां क्षेत्रावईशेषाणां याः जात्मईन्यः आईस्त्रय स्तासा क्क?र्गोप्ं?ग्लानां श्रवणकुवलयानां प्रेङ्खोलन त्?आआन्दो?ढने दोहदोऽभिलापो आईवद्यते येपा तैः । उआआकम्पीति । लाआकीम्पता उआआधूनताः कक्कोलाः कोशफला यंस्ते तथा तैः । नमोतर्वति । नमेरवो वृक्षीवशेषास्तेषा कुगुमनि पुष्पाआई?आ तेषा ?गसवो रजाम्लई पातयर्न्तात्येवंदाआएत्ढास्तैः । प्ग्शुपतिरिति । पशुपतेरी?रस जटा राटा तस्या बन्धो ?ईयन्त्रणं तेनार्तः पीआईद्वतो यो वासुक्तईर्नागराजस्तेन पारईर्याता उआआस्वादईतास्तेम्यः शेषा अव?ईष्टासतराह्ना?ईआईभः प्नमोदकाआरीमईः । तं प्रदेशं स्थानं गत्वा स च्ग्न्द्रा?गीआइः ।गदपैवृ९क्षैः पारईवृतं चन्द्रप्रभना० म्नश्चेद्रप्रभाआईभधानस्य कैलासपादस्य रजताद्रिपर्यन्तपर्वतस्य तलभाआआनईवईष्टमधांएदेशीयतं भगवतः श्ल पापोः शंभोः शून्यं जनवर्जितं भूतलभागे सं?ईवईष्टं स्थाआपईतं त्सईद्धागतने चैत्यमपश्यीदत्यावयः । अ?ग् पाद पाआईन्वशेषयन्नाहसर्वत इति । सर्वतः समेतान्मरकतमश्मगर्भ तद्वद्ध?ईतंएर्नीआलईतैः । हारीति । हाआरई?गो मनोहरा ये हा?ईता मृद?रास्तेषां रुतयः शब्दास्तै रमणीयैर्मनोहरेः । भ्रमदिति । ?मन्तभ्रलन्तो ये भृङ्गराजा धूम्याटाः पीक्षणस्तेषा नखरा नखास्तंर्जर्ज?ईतनि लर्धाकृताआनई जरठान कीठनाआनई कु?लानई येषा तेः । उन्मदेति । उमदान्यत्युत्कृष्टमदयुत्त्क्ताआनई याआनई कोआकईलकुला?ई आईपकसमूहाआनई त? ः काआलीकृता भर्क्षिताः सहकारस्याम्रस्य कोमला मृदवोऽग्रपा?वाः ?प्रा»ताकईसलयाआनई येपु तेः । उन्मदेति । उन्मदा ये पदचर?गा भ्रमरास्तेपा चक्रवालं समूहस्तेन बाचाआलईता मुखरीकृता ?ईल्?चाः स्फुटाभूतकालईकाः सहकार कोरका येपु तैः । अचकित इति । उआचक्तईता उआत्रस्ता आआए बक्ःआएरा वईषसूचकास्तैएश्चुआईम्बताश्चीर्बता म?ई चाना श्वेतशोभाञ्जनानामङ्कुराः प्ररोहा यो? तैः । चम्पकेति । च्ग्म्पको हेमपुआपक्?स्ताय यः पराआआः पो?ःपं रजस्तस्य पुञ्जः समूहस्तद्वीत्प?राः र्पातरक्ता ये कीप?लाआईस्तात्तईरास्तैर्जग्धान भाक्षईताआनई आईपःपल्या ?ईदेह्याः फलाआने येषु तईः । फलेति । फतस्य भरो भारस्ताय ?ईक्?रः समूह्स्तेन पीहईता घाआईवता दाडिमाः करकास्तेषु ये र्नाडाः कु?ढातृआआस्तेपु प्रसूता जनईताः कलवईट्टाः कुआलई?ङ्का येपु तैः । प्रक्रीति । प्रर्क्राआईद्वतं क्रीइया प्रवृत्तं य त्कीआग्कुलं आआआएला?लरामूहस्तस्म करतला?ए पा?ईआतला?ई तेषा ताडनेन ःआघातेन तरलिताआनई कामी?ग्तानि ताडी त ५ ३ णी ?० आ? भ्ऽआ । ? । ??आ ं ? ं ? प्नभ् ः?? ं आ ॥ आआए स्ता त्त ?? ताआ?आ त्र्?आभ्