पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/232

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


शुहाईग्कृनजलप्रपातक्रीडम् मदनध्वजमिव मकराक्षिष्ठितम् ? आईदव्यमितानिमिप लोञनग्गगीयमृ ? अरण्यमिव विजृ?भमाणपुण्डरीकम् उरगकुलमिवानन्तशतपत्रपद्मोद्भा ओरातम ? कांआवलमिव मधुकरकुलोपगीयगानकुवलयापीडम् ? कपु ङ्कस्तनयुगलमिव नागसहस्र पीनाग्शांगणिऋपम ? मलयष्मईव चन्दन?ईआशिरवनम् ? असत्प्ताधनमिवादृष्टान्तम् उआतिमनोहर मा?आदृनं दृष्टंरच्छोदं नाम सरो दृष्टवान् । अलिआएकमात्रेण्?आवापगतश्रमो दृष्ट्वा ५मनस्येवमक रांन ञां । निप्फलमीप मं र्तुरङ्गमुग्प्तमिथुनातुसरगम५तदालोकयतः सरः सफलतामुपग तम । १आटा पीरसगाप्तमीटा_?आयुगत्ठस्य द्रष्टव्यदशानफलम् उआआलोकईत खलु रमणयिआनामन्तः ध्ःष्ट ?आशूदनीयानामर्वाध ? वीषईता मनोदराणां सीममन्तलेखा प्रत्यक्षीकृता प्रीतिजननानां ? ? ? ? ? ?उऋआ । आआ?ऋआ।शन्य।गी।आ१_उऋऋआए यो शू_?र् आंआर्? आऋ_ऋ_?ऋस्नेन कृता त्त्वईहईता जलप्राआतलक्षणा र्क्राउआ य र्स्मत्? । पक्षे आं?ंऋ ?रीआआआआः । ऊऋआः ?ऋदगः । शों पू?र्?त् । मदेति । मदनख्य कन्दर्पस्य यो बज केतुस्त?आदईव । ०आ । ?आआऋ आमारृ मकर इति । मकरो जलृ?न्तुस्तेनाआईवीष्ठतमा??तम् । पक्षे मकराकृतिरूपं आईच?म् । आईशूऋ ंहनिऋ । आरा यई ०आआं ?र्०ंयं त?हईव । उमयो साम्यार्थमाह७ंआनिमिषेति । पुआआनईमीआआआस्तेमयस्तेषां ए ?ंआआआ । र्पं रमर्गायं मनोहरम् । ?१आए_ऽनईमई?लोवना देवा शेपं ?र्ववत् । उआरण्येति । ७ंआरण्यं न आं ?र्व । उ०आयां ताधर्म्ग्माहविजृम्भेति । त्त्वईज्ञृऋम्भमाणानई वीनई?आआणीआ पुण्डरीकानई ओराताम्भो त ?आ र्यान्मनतग । पभे आवई?म्भमाणाः से?आ उआ?ईए?तनिश्रआ पुआ?र्राकृआआश्चईत्रकृआया । आआईचत्रकायृ पुण्डरीक ? ९र्त आंर्ंआश । टांआं पृ?र्वन् । उरगंति । ?उरगाः आआर्पास्तेपां कुलमवयस्ताआ?ई? । उभयो सादृश्यमा?ई ? ंंर्ं आ ७ंआन।ंतेनि । उंआमंख्यानि यानई सतपत्राआईग पुषग्वईशाएषाआईण पद्मानई कमलाआनई तैरुदृऋआआईरातं आंआआईआ ओमृ_ । र्षृआएऽनन्पो नागाआधी शतषत्रो नाथषईशो पद्यश्च । शेषं पूर्वबत्? । कंस इति । कंरःआआए दैत्य तृ?? ए ग्ंंआ यं त?आईआनृ । उभयसाआया ग्ंर्माहमध्विति । मधुकराणां भ्रमराणां कुलाआईन रामूहाः मा आराःआःआआऋनानई गानर्वृर्याआईक्रयमाणा?ई कु?ल्रयाऋयुत्पत्ढार?ई तान्येवार्पादृ शेरवरो यीस्मस्तत्तथा । प६आए आआबुऋः । आ_आर्नृउग आंंआआरआ? । ऽंआतई_सुऋ_ऋ९इर्रमईत्य।ग्ं । दृष्ठंर्र्नत्रस्याह्नृआदनम् । प्रम् आएदूजनकत्मईत्यर्थ । ३आआलोकेति ।