पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/231

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


चिद्वरुआहंसोपात्तकमलवनमकरन्दम्, कचिद्दिग्गजमज्जनजर्जरितजरन्मृणालदण्डलम्, क्वचि यम्बकवृषभविपाणकोटिखीप्?डततटशिलाग्त्रण्डम् ? षाचिदृआममीहग्शृङ्गशिरवरविषईप्तफेनपि ण्डम् ष्ठ क्वचिदैरावतदशनमुसलखण्डितकुमुदखण्डम् ? याआवनमिवोत्कलिकावहुलम् ? उत्कीप्?ठ तमिव मृणालवलय्गलंकृतम् ? महापुरुषमईव मीन»मकरकूर्मचक्रप्रकटलक्षणम् ष?मुर?चीरत मिव श्रूयमाणक्राआचवनिताप्रलापम् भारतमिव पाण्डुधार्तराष्ट्रकुलपक्षकृतक्षोभम् ? अमृतम थनसगयीमव तीरघ्कासारावस्यितशितिकण्ठपीयमानविषम् ? कृष्णबालचीरतमिव तटकदम्? जत्ढर्क्राडावर्णनम् । क्वचिदिति । कार्स्मीश्चताशे_शे वरुणरय प्रचेत?जो हंसेन मरालेनोपा१आआए गृहीता कमलव न? न?ईढनखण्?स्य मकरन्दो मर?ंदो र्याआ?स्तत्तथा । क्वचिदिति । ?ईग्गजानां ?ईग्दीतना मज्जनेनान्त आईर्वगाहनेन जर्ज?ईताः आई५आथि?ढीभ्?ता जरःमृ?आआत्ढदण्?आ वद्गुकार्तानाबईसदणु यस्मिस्तत्तथा । क्वचिदिति । त्र्यम्वकस्येंआररय यो ?ऋपमो वर्तावर्दस्त? वईषा?आकोआटईः ?याग्रभागस्तया सी४?शुता भोदईतारतटस्य तीरस्य ?ईत्ढारवण्?आ यरय तत् । क्वचिदिति । यमस्य कृतान्तस्य यो माहईप कारारस्तस्य शृङ्ग आवईषा?आं तरय आईदा रवरमग्रभागस्तेन ?ईआईक्षप्त इतस्तत पर्यस्त फेनीपण्?आए आई?ण्दुआईरपुजो यस्मईना कचिदितिआ आआएरावतो दृ३आईस्तम आआस्ताय दशना दंतास्त एव स्?_लत्वदृढत्?आआआम्याञ्गु?आलांययोग्राआईण तैः खीण्?तं पाआटईतं कुमुदखण्दं कंंंंआ रवबनं यीस्मन । ?ंआथ प्रकारान्तरेण तदेब ?ईशेषयन्नाहयौवेति । यो?नं तारुण्यं तद्वहईव । उभयराआम्यं प्रदर्शयन्नाहौदिति । उत्क?ईढका ताषृसंतत्तईस्त?आआ बहुतं दृनुम् । आतराआए भङ्गवीच्यूर्म्युत्क?ढईत्क्रा इत्तई कोशः । पक्ष उप्ंक?ईढका हृल्लेऋखः । हृ?एऋरवोत्कीलका च इत्तई कोशाः । आवईवईधकामामि?ढाषस्तया वहुलम् व्याप्तमईत्यर्थः उदिति । उत्काणीठतमुन्मनसम् । अर्थाद्विराहईजनम् त?ईव तत्सदृशमईल्पर्थंः । उभयोः साम्यमाहमृआ?आआलेति । मृणालानां तन्तुलाना वत्ढयैः रामूहैरलंकृतम् । उन्मना उआआईग् दाहज्वरोपशमनार्थ मृणालबत्ढयालंकृतः रया?ईत्यभ?आ५रेषः । महेति । महाश्चासी पुरुषश्चोतई कर्मधारय । तशू_दईव । उभयोआईर्वशंषणमाहमीनेति । मीना मत्स्या म?ऋरा जत्ठचरषईशेषा कूर्मा कच्व्द्रपा । चद्र?आ जलचा?ईषईशेपाः प्रा कटा वीहर्दृआयमाना लक्षणाः राआरसाः सारस्यश्च यास्मईनः । प६एआ मकरादीनई चकाआएतान प्रकशृन स्प?आन ?ऋक्षणानई चिह्वाआनई यीस्यन् । महा?रुत्तास्य हस्तपादाद्यबयवेपु मकरार्दाआनई आचई?आन भ?र्तति सर्वप्र?ईआद्वम् । ननु आसारर्राआ ल? मणा राआनुआआंंआआआईत्रंएआ थ्नीमत्तई आईआपु इतई रुश्र?आआएषा ?ईद?रानात्कथमत्र त्ढ६आणादाव्दप्रयोग इत्तई चेन्न । आत्ढक्षणभ्रै? राआररा ? इत्यमरमाऋऋआयां नर्मकारस्याआगी दर्शनात् । प्ग्ण्मुखेति । पण्मुख काआईर्तकेयस्तस्य च?ईतमाचरणं तद्ब?ई? । भूयेति । ?_यमाण उआआकर्ण्य मानः क्री?ः ?गे६आधिशेपस्तरय या वाःआता ?आई तरयाः प्रलापः प्र। र्पेण शब्दो यीस्म ?ं । प?आए काआईर्तकेयेन कांई?दैलो हतः । अत आआव तस्य वनईतायाः प्रलाषो रुदनं यास्मईन् । तथा भारपं व्या९आप्रर्णातं शास्त्रं तद्ब?ईव । पाआईप्??ति । पाण्?वः श्वेतवर्णा ये धार्तराष्ट्रा हंरावईशेपाप्तेपां कुत्ग्ं समूहृस्तस्य प६आआ वाजारतंए कृतो वीईहतः क्षोभो आईवग्रहो यल्मईन् । पक्षे पाण्डुरम्वात्मजः वार्तराष्ट्रोदुयोंधन ? तयो कुले अन्वयो तयो पक्षौ ङ? ? पे ए ? । ? ं ? ? ? । ःध ? ई ? प्र एए ? ? ं ? आ? ? ? ? । ? ०