पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/210

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


उ ग् ंराःन्शृमा३आआ?रि?ईआ त्र्यम्वकवृषभेणकृतगर्न्भारकण्ठगार्जईतेन प्रत्युद्गम्यमान इव मेरावैरावते । ःआनुतपृच०आवरोपावेशतिर्यगवनमितविखाणमण्डलेन प्रणायमान इव विबुधसद्मनि कृतान्त गी?ऋऋ?ंआग गंत्रललोकपालाकर्णितो बभ्राम ?ई?»वनं निनादः ? ततो दुन्दुभिरवमाकर्ण्य जयज ंआआईत ध सर्वनः गमुद्भुप्यमागाजयशब्दः आईसंहासनात्सह ?ईषतां श्रिया संचचाल चोद्रापीहः । गमन्नान्ममंध्रमोत्थ्ग्तिऐभ्र परस्परसंघद्रृविघाटतहारर?त्रविगलिताननवरतमाशावित्नयप्रस्थान मा?ऋलईऋआ?यृनृजानिव मुक्ताफलप्रकरान्क्षर?ईः पारिजात इव सितकुसुमभुकुलपातिभिः क आत्रपाआउआऐग् आंऋरावत इव विमुक्तकरशीकरैराशाआआजैः गाआनाभोग इव तारागणवर्षिभिआईर्दाआन्तरैः आनृऋऋ?ऋआ? ?उव म्१आऋऋच्छजललवासारस्यन्दिभिर्जलधंररनुगम्यमाशे नरपातईसह्स्न? रास्थानमण्डपा आईन्नग्गान । आईनर्ग?आ च पूऋवार्?आढया पत्रलेखया८ध्यासितान्तरासनाभुपपाआईदतप्रस्थानसमु?ईतमङ्ग


आंज आनृआआशिआआआआंआ_?एआ आजताआइईमानुनि थ्»यम्वकवृषभेणेश्वरबर्लावर्देनाभाष्यमाण इवोच्यमान इब । कृ नेनि । ? आं ?राईआऋनं आआर्घारमतुच्छं कण्ठगीर्जतं येनैवांईवधेनेरावतेनाभ्रमुआप्रईयेण प्रत्यु?म्यमान इवाआभमुखं र न ः? । ऋऋआथ्नुंतीत । अश्रुतपू?ए_आर्ऽनार्काणंतपूवांर् यो रव शुदस्तेन जानईतो रोषो रुट् तस्यावे?आआए ऋ र्ंआ आर् । आगानांग?ं नर्भ्राभृतं_ ?ईपाणमणुलं आआङ्गमण्हलं यस्यंवंमिधेन आवईबुधसद्मनि देवलोके कृतान्तम आंन?आनग्ंण प्रणघ्यमान युउब नमस्कियमाण इव । संत्रस्तेति । संत्रस्ताश्चत्कईता ये लोकपालाः ं माआआआंंआआऋआकांआनांआ»ः श्रबणी_यपयांकृतः । ततस्तदनन्तरं दुन्दुआमरवं पटहरवं जयजयोईत च शब्दम् । चकार णुना आं? । आक०रा आईनाआघ्य स?र्न सर्वत्र समुद्धुष्यमाणौद्धोषणा?आईषर्याआक्रयमाणो जयशव्दो यस्य सतथा । । । । आंआऋआ आआआआए आ?पनां श्_आ?ऋण्_आआं आग्नईया ल१म्या राह सिंहासनात् संचचाल चीलतो बभूव । क्रमेणास्थान ०।ं । य् आआरृन्नांर्ना बभृ?एत्यन्वय । आर्कंत्त्वईशिष्ट । नरपातईराहस्नंर्भूत्मईपीतदशशतंरनुगम्यमानोऽनु?ज्य »रृ त् । । ०।एंपर्तानां आईवशंपणा?ईसमन्तादिति । समन्ताद्धेकवारंससंभ्रमं त्वारईतसुआईत्श्वतीआ कृतोत्थानै । ं । आरे र्त्ंऋ । मुक्ताफलप्रक?उआंर्माआईक्तकसमूहात्र्क्षरार्द्धीर्वाकईराद्भई । आर्कांईवाशीआष्टान् । परस्परं अऋयोउयं य ं ०ं न?ंऋःर्त्रंन आईयशईटनं त्रुटितं यद्धारा?त्रं तेन आईबगक्तईतां?युतानः । काआनईव । अनवरतं आनेर तरमाशावि ग्??ग्ंद्भाश्_ आं प्र०गनं गमनं तामईन्मङ्गलस्य आवईघ्नवारकस्य या लीला आईयलासस्तस्य लाजाआनईवाक्षता गगनोईतृ । आर्दगनो?र्ंऋ_शां ओऋवबार्र्लनुआआतो गृ_आआआनाभोग इरब उयोमावईस्ताऋर इ_व । कीदृशे । तारेस्तई । ताराणां