पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/211

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


दशवदनवाहुदण्डावरिथतकलाराका?ईतना मुक्ताफलजालिना शतशला५कनातपत्रेग निवार्यमा प्गातपो निआआर्ततुमारेभ? । निर्गच्छंश्चाभ्यन्तरावस्थित एव ऽ?आआकारान्तीरतदर्शनानां प्रतिपालयतां राज्ञामुन्मयूखानां चूडामणीनामल५क्तकद्रवद्युतिमुषा बहलेनालोकवालातपेनराज्याभिषेकानन्त रप्रसृतेन स्वप्रतापवखईनेवात्यर्थ पिञ्जरीक्रिस्यमाणा दश दिशो यौवराज्याभिषेकजन्मना निजा नुरागोआआएव रज्यमानमवनितलमाग्जन्नारईपुविनाशपिशुनेन दिग्दाहेनेव पाटलीक्रियमाआआआमम्बरत लमभिगुखागतभुवनतललक्ष्मीचरणालक्तकरसेनेव लोआआहतायमानातपं आदईवग्जं ददर्श । विनिर्ग तश्च ससंभ्रमप्रचात्?ईतगन्धगजघटाराहस्रैरन्योन्रासंघदृजर्जीरतातपत्रमण्डलै८रादरावनतम।आलि शिथिलमणिभुकुटपी??भिरावर्जितक९र्णपूरैःकपोल?लस्खालईतकुण्ंडलैराजाप्तरनेनाप?ईनिआर्र्दश्१र्य माननामभिरवनिभुजां चक्रवालैः प्रणभ्यमानः बहलसिन्दू_ररेणुपाटलवन क्षितितलदोलायमान योग्यो मङ्गत्?ं यार्तातई मङ्गल्योऽलंकारो भूषा यस्या राआ ताम् । उआचलेति । ०आचलरेच?आए मन्दरभ्रमणं तेन चक्रीकृतश्चक्रतां प्राआईआतो य क्षीरोदः र्क्षारसमु?स्तस्यावर्ताः पयसां भ्रमास्तद्वत्पाण्?रेण शुप्रेण । दशेति । दशवदनो त्?ङ्काआघईपत्तईस्तस्य वाहुदण्दा भुजदण्?आस्तत्रावासीआन कृतावसाआनो यः कैत्ढारांआ रजताआईद्रस्तद्वत्काआईन्त प्रभा यस्म रा तेन । मुक्तेति । मुक्ताफलानां जात्वानई आवईद्यन्तं यीस्मन्रःआ तेन । शतेति । शतसग्ब्_या शलाकाः स्वर्णर्नीर्मता इरा?ईका यस्मिरा तेनैवांवईधेनातपत्रेण छत्रेण नईवार्यमाणो दूराईक्रियगाण उआआतप सूर्यात्?आए??आए यस्य स तथा । अन्बयस्तु प्राआआएवोक्तः । निरिति । आनर्गच्छव्रजन्नभ्यन्तरावीस्ग्त एव चन्द्रा प्गीआदृः प्राकारा?त?र्तदर्शनानां वप्रव्यवाहईतदर्शनानां ?ग्त्तईपालयतां प्रर्ताक्षां कुर्वाणानां राज्ञां नृपाणामुदूर्वं मयू_खाः आईकर?आआ येषामेबं?ईआधानां चूआ_आमणीनां आई३आरोमणीनां तेषामालोकलक्षणो यो बालातपस्तेन दृसेऋन वहु लोआआलक्तकैवद्युतईमुषालक्तकरसहाआर्णात्यर्धमीतशयेन पिज्ञर्राआईक्ररामाणाः र्पातरर्क्ताआईक्रयमाणा दश आईदश कर्म ददर्शात्?आएकयामाआआएत्यन्वयः । अत्रोत्प्रे६ंआतेराज्येति । राज्यस्य शैवराज्यख्य योऽआएभषेकः स्नानं तस्यानन्तरं प्रसृतेन त्त्वईस्तृतेन स्वप्रतापवद्ग्निएआ स्वस्य स्वक्रीयस्य यः ?ग्ताप कोशदण्द्धजं तेज स एव वीह्ण रग्निस्तेने? आप्रताआग्ख्य रक्तत्वात्तदनुमानम् उआ? च यौवराज्याआमईषेकजेमना यीवराज्यस्नानसमुद्भवेन ?ई जानुराआआएप्?आएवार्त्मायमंहेन रज्यमानं रर्त्त्क्ताआईक्रयमाणमवानतलं व?धातलम् । उआथ चारान्नः सर्मापवतांं यो आरईपु आईवताशः श?क्षयस्तरय पिशुनंन ?चकेन ?ईग्दाहेनेव पाटर्लाआकईयमाआआं र्वतरर्त्ताआआईक्न्यमाणं अम्?रतलं ०ंय।एम तलम् । आआभीति । आईभमुखा सगुखागता या भू_वनतत्?त्?क्ष्मीआईस्त्रत्त्वईष्टषनीरूआस्याश्चरणालक्त?ऋः पादयाबक स्तस्य रसेनेव त्ढोआईहतायमानो रत्त्क्तवदाचरमाण ?ंआआत?आ उआआत्?आएको यर्र्स्येवंभूतं आईदवसं वारारं ददशीआर्त्तई पूर्वक्रियया संवेधः । विनीति । त्त्वईशंषेण आनईर्गतो बीहाआगतः । च पुनरर्थकः । ङावनईभुजां राज्ञां बक्र?आआढई रामूहई त्रणम्यमानो नर्मास्क्रयमाणः । ङाथ राजकत्त्वईशेपणाआजईससंभ्रमेति । रासंभ्रमं रावोआं प्रच?ईतं प्रस्थितं गन्धगजानां आआन्वेभानां धटाराहस्रं येषां तंएः । उआन्योव्येति । ०ंआ।एयोन्यं परस्परं य संषट्ट संमर्दस्तेन जर्ज आरईतानई शियिर्लाभूतान्यातपत्रमण्?त्ढानई छत्राआमूहा ओपा तईएः । उआआदगेःति । आदरेण गौरवेणावनता न?आ ये मेंआलयः आईशरांआईरा तेन आशीईयअः ढथा मणईमुकृटा?आआं रत्नाकईर्राटानां प्ग्?यः भेणयो येषां ते । उआआवर्जितेति । आवीर्जतान्यानमईतनि कर्णपूराणई कर्णामरणाजई येपा पैऋ ः । कपाएलेउति । कपोलस्थलाद्गछृआत्परप्रदेशात्स्ख