पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/१७६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सर्गः श्लोकः सर्गः श्लोकः ४६४तथपि सर्वपूज्येयं .... ९२७ . ७ ७५४८७ तमःप्ररोहे ४६५. तथाभूतां १ ४० ॥ ४८८. तया निगदितां ४ ४२ ५५ | ४८९ तदनाघात .... ७ . तयानुबन्ध्यमानश्च ७ २ ४६६. ४९०तयाहं संलफ्येवं ९ ४० ४६७तदा प्रभृय न्तरुदीर्ण .. १२ ११ | ४९१. तथैवाश्वस्यमानाहं ९ ५० ४६८तदप्रभृति . .... ९ . तयोर्निरङ्गं ... ५ ३ ९१४९२ ४६९ तदिङ्गितनैः .. १२ . ४४९३तयोरेकामनोः १ ०८७ ४७७ ९५४९४. तयोश्च तादृशोः ७ ४१ %, तदिङ्गिताकार ४७१. तदेहे यावदेवायं ३ २०४९५. तपेन पुष्प ... १२ २७ ४७२तन्त्रीणित ... ६ ६२ | ४९६. तव कामाभितप्तस्य ९ ४५ . ९ ६५ ४७३. .. २ ४९ ४९७. तव कोपेऽपि ... तन्मध्यवर्तन ४७४, तन्मध्ये .... ६ ५३ | ४९८ . तव प्रभूवस ,... ११५२ ८४ ४७५ . तन्मुखदुर्लभान् १० १८ ॥ ४९९ तवौरसं । ... ७ ११ १५ ४७६. तन्व्याः प्रकृत्या १२ १२ ५००. तस्मात्स तस्याः ४७७७ ५७ । ५०१: तस्मादय स कैल्लस ६ ४८ . तपःप्रभावात् ९ ४७८. तपश्च ब्रह्मचर्यं च ९ ४६ } ५०२. तस्मिन्क्षणे। ... ८१ ९ ४७९ .. ३ ३२: ५०३. तस्मिन्दिवं .... ८५ तपोजनैः २ तसिनर्जलिहे२८ तप्त तपत्र.. ९ ५०४. ... ८ ४८०, ४८१ तमप्रगण्यं .... ११ ६२ ५०५. तस्मिन्निन्दीवर ५ ६३ . ४८२. तमाकर्याधिकं २ ३४ , ५०६ तस्मिन्प्रविष्टे ... ११ ६५ ४८३. तमालसाल ... २ तस्मिन्महीभार ३ ९० ३ ५०७. ४८४ तमालपत्त्रं ... ८ २०५०८. तस्मिन्वदत्येवं ७ १०० ४८५. तमालमूलार्षिस्य ३ | ५०९ तस्मिन्वनस्पतौ... २ १९ ४ ४८६. तमुज्जीवयितुं .... ८ ७०१ ५१०. तस्य क्रूरतरं .... २ ६: ।