पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/१७७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


१२ सर्ग श्लोकः सगे: : ५११. तस्य क्रोडेषु २ १७ |५३५. तास्ताः क्रियाः ७ ८५ ५१२. तस्य पापेन ... ९ ४८ |५३६. तां कन्यकां ... ५. १०० ५१३. तस्य शक्रप्रभवस्य १० ४२५३७. तां दृष्टा .... ७ १८ ५१४, तस्यावलोक्य .... ६ १६ | ५३८. तां दृष्ट ] ५१५, तस्याश्रमस्य ... २ ११ | ५३९. तां विलोक्य..१९ १०८ ५१६ . तय कृतप्रणामायां १ २८ |५४०. तां श्रुत्वा ५१७. तस्यां गतायां ... १५७ | विस्मये पेसैः .. १ ३५ ५१८. तस्य श्रवण .... ९ ३२५४१. तिष्ठयन्यतरे... - ३० ५१९. तस्यां समुत्तुङ्ग... १ २ ३ | ५४२. तिष्ठयुकलिकार्दनः ७१ ५२०तस्य स्तनित... २ १० | ५४३. तिष्ठसय .... ९ ७४ ५२१. तस्याः कुरङ्ग .. १० २७ | ५४४. तीर्थमावर्जयामास ६ ५२२. तस्याः प्रतिवचः ९ ० ५७ | ५४५. तुरङ्गम .... ५ १४ ५२३तस्याः समालथ ११ ४ | ५४६तुल्यानि नलंनी १ ६३ ५२४, त दष्टमय .... ८४६ |५४७. तन शब्देन ५२५. तं पादपीठे .. १६ ८४ | ५४८. तेनानुभूता ... १२ ५९ ५२६. त पुण्डरीकसन ५ ८३ |५१९ . ते राजल,काः ५१ ४८ ५२७ . त शङ्कावर्त ... ५ ३८ |५५०तप मुखात् ... १२५८ ५२८. त स्रस्तकपूर .. १५ ११ | ५५१. तैमैरुपयैरपि ११ १९ ५२९. तमाकर्थ .. | .. ३ १ ४० ५५२.रुपायैः ५३०. तापक्षपुटे ... २ ६६ | ५५३. त्यक्ष्याम्यहं ... ९ ३८ ५३१ तातेऽयं तापससभा ३ ५५ |५५४. त्रिसन्ध्यमस्मिन् ९ ९२ ५३२. तापनीय ६ ७ | ५५५. त्वत्समक्षममु .... ८ ४१ ५३३. ताभ्यां कुलद्वयं ७ २७| ५५६. त्वदृष्टिपE. ६ ७९ ५३४. तारापीडस्तु ४ १५ } ५५७. त्वमभ्वथशरीरेति ८७५ 11