पृष्ठम्:कादम्बरीकथासारः.pdf/१७५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


सर्ग: लोकः सर्गः ४ोः १६. ततो मूकीभवीणा ६ ७५| १४०. ततः पश्चिम .... ३ ४६ ५१७. ततो मां जीर्ण २ ६७ | १४१. ततः प्रववृते ... ४ ५८ ४१८. ततोऽयमेवं ..., ७ ८६ | ४४२. ततः प्रियतमा २४ ९१९. ततोवतीर्य ६ ८१ | ४४३. ततः प्रियदर्शन १२ ३२ ४२०. ततः कजाकिनं ८ ३३ | ४४४. ततः शनैर्वर्धमान ४ ४७ ४२१. ततः करस्परो. ... ७ ९२ | ४४५. ततः शाखासु... २५८ ४२२. ततः कुमारस्य १२ १ ४४६. ततः स दृष्टा. .. ११८५ ४२३ . ततः कैलस .. ६ ... ९ १ ६५ | ४४७, ततः सन्ध्या ४२४. ततः क्षणमिव... ३ ५४ | ४४८. ततः स पित्रा.... १२ ४४ ४२५. ततः क्षणमिव... ५ २५ | ४४९. ततः सर्वेषु ... ५ ९४ ४२६. ततः क्षीणप्रभे ४ २९ .| ४५०. ततः स्नात्वा ... १५० ४२७ततस्तदीयं ... ९ ९५ ४५१. ततस्संप्राप्य .. १० ६२ ४२८. ततस्तद्वचना .... ५ ३५ | ४५२. तनः स्वच्छन्दतो ३ ३७ ४२९. ततस्तया समादिष्टः ७ ३ | ५५२. ततस्त्रीकृत्य ... १० ६१ ४३०. ततस्तयैव .... ७ १० ॥ ४५४. तत्र कच्छस्थले ७ ५३ ४३१. ततस्तयोः .. १० ५८ | ५५५. तत्र तास्ताः .... ६ २९ ४३२. ततस्तरलिका .... ८ ८ ४५६ तत्र तेनैव ... ८ २२ ४३३. ततस्तस्मान्महारण्या २ ४७| ५५७. तत्र नातिचिरं. ... ५ ७४ ४३४. ततस्तस्मिन्वदत्येवं १ ३९ | १५८. तत्र मर्चे ... ८ ३५. ततस्तां तत्समानीतः १० ३८ | १५९. तत्र सिंहासन. . १ १० ४३६ ततस्तेन . ... ५ ६८४६०, तत्र विन्यस्य ... ३ २४ ४३७. ततस्वयि ... ८ ४२ ४६१. तत्र वीक्ष्य .. १० १०७ ४३८. ततः परिवृतं ... ५ ७६ | ४६२. तत्र वेत्रासना... ३५३ ५३९. तत: पलवमनेन ८ ६६ | ४६३. तत्र व्याप्त ... ५ ८५