पृष्ठम्:आपस्तम्बीयं श्रौतसूत्रम्.djvu/७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


प्रोक्षति’ इति दृश्यते। एनमित्यस्य विवरणतया यूपशब्दः प्रयु ज्यते पतञ्जलिना । कोऽत्रापस्तम्बः कदाऽसौ ? पतञ्जलिना कल्पसूत्रवाक्यानाऋषिवाक्यत्वोक्तेः पाणिनिनापि पुरातनप्रोक्ततया कल्पसूत्राणामनुवादात् ऋषिकुलस्य कल्यादि ४५० वर्षान्ततायास्सिद्धन्वात् ऋषिप्रणीतानां कल्पसूश्राणां कल्या- दितः ४५० वर्षान्ता प्राचीनता दृढं निधीयत इति तु भगवद्दत्तः । याशवल्क्यश्च यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायन' बृहस्पती । पराशरव्यासशवलिखिता दक्षगौतमौ शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः॥ इति स्वप्रवर्तनीये धर्मनिबन्धे प्राचीनधर्मनिबन्धप्रवर्तकान् स्मरन तेष्वन्यतमं कलयत्यापस्तम्बम् । अत्राह बोधायनकल्पव्याख्याता यज्ञेश्वरः मेधां बोधायनो वो वितरतु सहितयष्टिसाहस्रशिष्यैः यस्यापस्तम्ब एकाधिकशतयजुषां पारगो मुख्यशिष्यः। स्त्रं प्रयुङ्क नैकक्रमविधिनिपुणाध्वर्युनानाप्रयोग- व्यक्तिशानोपयुक्तस्फुटमृदुगहनप्रौढसन्दर्भगर्भम् ॥ कल्पामृतं क्षितिसुरप्रकराय योऽदात् वेदाम्बुराशिमधिमथ्य निजप्रभावात् । योधायनाय मुनिवन्दितपादपद्म द्वन्द्वाय कण्वतनयाय नमोऽस्तु तस्मै । इति । प्रायश्चित्तविचिन्तननानि निबन्धे च बोधायनं जैमिनिं च कौषीतक्याश्वलायनौ । वाञ्चलकापस्तम्बादीन् नौमि शाखाप्रवर्तकान् ॥ इति शखाप्रवर्तकेष्वापस्तम्बगणनां दर्शयति । बहुचशाट्यायनि

  • पैझिछन्दोगादि पदपुरस्कारेण ब्राह्मणानां प्रमाणतां प्रदर्शयन्

भंगवानापस्तम्बः शाखाविभाजकाद्भगवतो वेदव्यासादनम्तरका- लिक इत्यप्यध्यवसातुमस्त्यवसरे ।