पद्मपुराणम्/खण्डः ६ (उत्तरखण्डः)/अध्यायः १६३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← अध्यायः १६२ पद्मपुराणम्
अध्यायः १६३
वेदव्यासः
अध्यायः १६४ →

महादेव उवाच
तीर्थानां प्रवरं तीर्थं महापातकनाशनम्
गोतीर्थमिति विख्यातं काश्यपह्रदसमीपतः १
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च
गोतीर्थे तु ततः स्नात्वा नश्यंते नात्र संशयः २
गावः कृष्णां तनुं प्राप्य पूर्वपातकयोगतः
यत्र तीर्थे ततः स्नात्वा शुक्लत्वं पुनरागताः ३
तत्र तीर्थे नरः स्नात्त्वा दत्वा गोभ्यो गवाह्निकम्
गोमातॄणां प्रसादेन मातॄणामनृणी भवेत् ४
गोतीर्थे तु नरो गत्वा स्नात्वा गां तु पयस्विनीम्
ददाति विप्रमुख्येभ्यः स याति ब्रह्मणः पदम् ५

इति श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाशत्साहस्र्यां संहितायामुत्तर खंडे साभ्रमतीमाहात्म्ये गोतीर्थंनाम त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः १६३