पद्मपुराणम्/खण्डः ६ (उत्तरखण्डः)/अध्यायः १४९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← अध्यायः १४८ पद्मपुराणम्
अध्यायः १४९
वेदव्यासः
अध्यायः १५० →

महादेव उवाच
तीर्थादस्मात्परं तीर्थं मालार्कांतरतः स्थितम्
चंदनेश्वरमागच्छेदामोदस्थानमुत्तमम् १
दुःशासनस्य रुधिरं पीत्वा भीमो महाबलः
प्रतिज्ञामात्मनः सर्वां पूरयित्वा सुदारुणाम् २
कराभ्यां रुधिराक्ताभ्यां द्रौपद्याः केशबंधनम्
कृत्वा दत्त्वा द्विजातिभ्यो तीर्थयात्रां ततोऽगमत् ३
साभ्रमत्यास्तटे रम्ये गतो वै भ्रातृभिः सह
आनीतः साभ्रमत्यां यः स्वर्गाच्चंदनपादपः ४
स तु लिंगतया जातः पुण्यतीर्थप्रभावतः
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृत्वा वै पितृतर्पणम् ५
न नरो निरयं गच्छेद्रुद्रलोकमवाप्नुयात्
चंदनेशं ततो दृष्ट्वा विश्वेशं लोकशंकरम् ६
पूजयेच्च यथाशक्त्या यत्र गत्वा न शोचति
यत्र कैवर्तको राजा पूजां कृत्वा ह्यनेकशः ७
स गतः शिवलोकं तं यत्र गत्वा न शोचति
मज्जंति ऋषयो यत्र यत्र देवः सनातनः ८
साक्षाद्विष्णुः परमात्मा नित्यं तिष्ठति भूतिदः
इयं साभ्रमती धन्या धन्यो विश्वेश्वरः प्रभुः ९
यत्र तीर्थान्यनेकानि जातानि भुवि पार्वति
अत्र चामर्दकीपुण्यैः फलैर्नानाविधैः शुभैः १०
कर्त्तव्यमर्घदानं च विधिना तत्र सुंदरि ११

इति श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाशत्साहस्र्यां संहितायामुत्तरखंडे उमामहेश्वर संवादे चंदनेश्वरमाहात्म्यं नामैकोनपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः १४९