पद्मपुराणम्/खण्डः ६ (उत्तरखण्डः)/अध्यायः ०६८

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अध्यायः ०६७ पद्मपुराणम्
अध्यायः ०६८
वेदव्यासः
अध्यायः ०६९ →

महेश्वर उवाच-
शृणु नारद वक्ष्यामि वैष्णवानां च लक्षणम् १।
यच्छ्रुत्वा मुच्यते लोको ब्रहत्यादिपातकात् ।
तेषां वै लक्षणं यादृक्स्वरूपं यादृशं भवेत् २।
तादृशं मुनिशार्दूल शृणु त्वं वच्मि सांप्रतम् ।
विष्णोरयं यतो ह्यासीत्तस्माद्वैष्णव उच्यते ३।
सर्वेषां चैव वर्णानां वैष्णवः श्रेष्ठ उच्यते ।
येषां पुण्यतमाहारस्तेषां वंशे तु वैष्णवः ४।
क्षमा दया तपः सत्यं येषां वै तिष्ठति द्विज ।
तेषां दर्शनमात्रेण पापं नश्यति तूलवत् ५।
हिंसाधर्माद्विनिर्मुक्ता यस्य विष्णौ स्थिता मतिः ।
शंखचक्रगदापद्मं नित्यं वै धारयेत्तु यः ६।
तुलसीकाष्ठजां मालां कंठे वै धारयेद्यतः ।
तिलकानि द्वादशधा नित्यं वै धारयेद्बुधः ७।
धर्माधर्मं तु जानाति यः स वैष्णव उच्यते ।
वेदशास्त्ररतो नित्यं नित्यं वै यज्ञयाजकः ८।
उत्सवांश्च चतुर्विंशत्कुर्वंति च पुनः पुनः ।
तेषां कुलं धन्यतमं तेषां वै यश उच्यते ९।
ते वै लोके धन्यतमा जाता भागवता नराः ।
एक एव कुले यस्य जातो भागवतो नरः १०।
तत्कुलं तारितं तेन भूयोभूयश्च वाडव ।
अंडजा उद्भिजाश्चैव ये जरायुज योनयः ११।
ते तु सर्वेऽपि विज्ञेयाः शंखचक्रगदाधराः ।
येषां दर्शनमात्रेण ब्रह्महा शुद्ध्यते सदा १२।
किंतु वक्ष्यामि देवर्षे तेभ्यो धन्यतमा भुवि ।
वैष्णवा ये तु दृश्यंते भुवनेऽस्मिन्महामुने १३।
ते वै विष्णुसमाश्चैव ज्ञातव्यास्तत्वकोविदैः ।
कलौ धन्यतमा लोके श्रुता मे नात्र संशयः १४।
विष्णोः पूजा कृता तेन सर्वेषां पूजनं कृतम् ।
महादानं कृतं तेन पूजिता येन वैष्णवाः १५।
फलं पत्रं तथा शाकमन्नं वा वस्त्रमेव च ।
वैष्णवेभ्यः प्रयच्छंति ते धन्या भुवि सर्वदा १६।
अर्चितो वैष्णवो यैस्तु सर्वेषां चैव पूजनम् ।
कृतं यैरर्चितो विष्णुस्ते वै धन्यतमा मताः १७।
तेषां दर्शनमात्रेण शुद्ध्यते पातकान्नरः ।
किमन्यद्बहुनोक्तेन भूयोभूयश्च वाडव १८।
अतो वै दर्शनं तेषां स्पर्शने सुखदायकम् ।
यथा विष्णुस्तथा चायं नांतरं वर्तते क्वचित् १९।
इति ज्ञात्वा तु भो वत्स सर्वदा पूजयेद्बुधः ।
एक एव तु यैर्विप्रो वैष्णवो भुवि भोज्यते ।
सहस्रं भोजितं तेन द्विजानां नात्र संशयः २०।
इति श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाशत्साहस्र्यां संहितायामुत्तरखंडे उमापतिनारदसंवादे वैष्णवमाहात्म्यंनाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः ६८।