पद्मपुराणम्/खण्डः ६ (उत्तरखण्डः)/अध्यायः ०१९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← अध्यायः ०१८ पद्मपुराणम्
अध्यायः ०१९
वेदव्यासः
अध्यायः ०२० →

युधिष्ठिर उवाच-
श्रीशैलः पर्वतो रम्यः कुत्र तिष्ठति नारद
किं तत्र वर्त्तते तीर्थं कस्य देवस्य पूजनम्
कस्यां दिशि समाख्यातो लोकेषु च वदाधुना १
नारद उवाच-
शृणु राजन्प्रवक्ष्यामि श्रीशैलं पर्वतोत्तमम्
यं श्रुत्वा मुच्यते लोको बालहत्यादि पातकात् २
तत्पर्वतवनं रम्यं मुनिभिश्चोपसेवितम्
नानाद्रुमलताकीर्णं नानापुष्पोपशोभितम् ३
हंसकोकिलनादैश्च मयूरध्वनिनादितम्
श्रीवृक्षैश्च कपित्थैश्च शिरीषै राजवृक्षकैः ४
पारिजातकपुष्पैश्च कदंबोदुंबरैस्तथा
नानापुष्पैः सुगंधाढ्यैर्वासितं तद्वनं गिरौ ५
सर्वाभिरृषिपत्नीभिः सशिष्याभिः सुसेवितम्
केचिदभ्यासयुक्ताश्च केचिद्व्याख्यानतत्पराः ६
केचिदूर्ध्वभुजास्तत्र अंगुष्ठाग्रैः स्थिताः परे
शिवध्यानरताः केचित्केचिद्विष्णुपरायणाः ७
निराहाराश्च केप्यत्र केचित्पर्णाशने रताः
कंदमूलफलाहाराः केचिन्मौनव्रताः स्थिताः ८
एकपादाः स्थिताः केचित्केचित्पद्मासने स्थिताः
केचिच्चैव निराहारास्तपस्तेपुः सुदुष्करम् ९
आश्रमाणि च पुण्यानि नद्यश्च विविधाः शुभाः
देवखातान्यनेकानि तडागानि बहूनि च १०
पर्वतोऽयं महाराज दृश्यते किल सर्वतः
मल्लिकार्जुनको राजन्यत्र तिष्ठति नित्यशः ११
तच्चैव शिखरं रम्यं पर्वतोपरि सेवितम्
शृंगदर्शनमात्रेण मुक्तिरेव न संशयः १२
दक्षिणां दिशमाश्रित्य वर्त्तते पर्वतोत्तमः
अत्र गंगा महद्रम्या पातालेति समाश्रिता १३
तत्र च स्नानमात्रेण महापापैः प्रमुच्यते
श्रीशैलशिखरं दृष्ट्वा वाराणस्यां मृतौ ध्रुवम् १४
केदारे ह्युदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते
तापसानां महत्स्थानं योगिनां च तथैव च १५
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन दर्शनं तस्य कारयेत्
अयं विज्ञानदेवोऽसौ महापातकनाशनः १६
सिद्धपुरं च नगरं रम्यं स्वर्गसुखावहम्
नित्यमप्सरसो यत्र गायंति च रमंति च १७
अतः पर्वताराजोऽयं दर्शने सौख्यकारकः
तस्य तैर्दर्शनं कार्यं मुक्तिमिच्छंति ये नराः १८
इति श्रीपाद्मे महापुराणे पंचपंचाशतसहस्रसंहितायां उत्तरखंडे श्रीशैलोपाख्याने एकोनविंशोऽध्यायः१९