सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.4 चतुर्थी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष |
अश्वं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बर्ही रशनाभिर्नयन्ति || ५२३ ||

१अ
१छ्

प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति |
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन् ||५२४ ||

२अ
२छ्

तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्निरृतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषां |
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः || ५२५ ||

३अ
३छ्

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसं |
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्मितेव सद्म पशुमन्ति होता || ५२६ ||

४अ
४छ्

सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः |
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः || ५२७ ||

५अ
५छ्

अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामाङ्गोषिणमवावशन्त वाणीः |
वना वसानो वरुणो न सिन्धूर्वि रत्नधा दयते वार्याणि || ५२८ ||

६अ
६छ्

अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः |
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानो अद्रिः || ५२९ ||

७अ
७छ्

कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः |
नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गामतो मतिं जनयत स्वधाभिः || ५३० ||

८अ
८छ्

एष स्य ते मधुमां इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि पवित्रे अक्षाः |
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात् ||५३१ ||

९अ
९छ्

पवस्व सोम मधुमां ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये |
अव द्रोणानि घृतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः || ५३२ ||

१०अ
१०छ्