सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.9 नवमी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः |
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे || २७३ ||

१अ
१छ्

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि |
मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि || २७४ ||

२अ
२छ्

वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणां सत्रं सोम्यानां |
द्रप्सः पुरां भेत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा || २७५ ||

३अ
३छ्

बण्महां असि सूर्य बडादित्य महां असि |
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महां असि || २७६ ||

४अ
४छ्

अश्वी रथी सुरूप इद्गोमां यदिन्द्र ते सखा |
श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रैर्याति सभामुप || २७७ ||

५अ
५छ्

यद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः |
न त्वा वज्रिन्त्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी || २७८ ||

६अ
६छ्

यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा हूयसे नृभिः |
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुर्वशे || २७९ ||

७अ
७छ्

कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति |
श्रद्धा हि ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासति || २८० ||

८अ
८छ्

इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्वतीभ्यः |
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्त्रिंशत्पदा न्यक्रमीत् ||२८१ ||

९अ
९छ्

इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः |
आ शं तम शं तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः || २८२ ||

१०अ
१०छ्