सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.3 तृतीयप्रपाठकः/1.1.3.10 दशमी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितं |
आशुं जेतारं हेतारं रथीतममतूर्तं तुग्रियावृधं || २८३ ||

१अ
१छ्

मो षु त्वा वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन् |
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि || २८४ ||

२अ
२छ्

सुनोत सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वज्रिणे |
पचता पक्तीरवसे कृणुध्वमित्पृणन्नित्पृणते मयः || २८५ ||

३अ
३छ्

यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयं |
सहस्रमन्यो तुविनृम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वृधे || २८६ ||

४अ
४छ्

शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दिशस्यतं |
मा वां रातिरुप दसत्कदा च नास्मद्रातिः कदा च न || २८७ ||

५अ
५छ्

यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मर्त्यः |
आदिद्वन्देत वरुणं विपा गिरा धर्त्तारं विव्रतानां || २८८ ||

६अ
६छ्

पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे |
यः सम्मिश्लो हर्योर्यो हिरण्यय इन्द्रो वज्री हिरण्ययः || २८९ ||

७अ
७छ्

उभयं शृणवच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वचः |
सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत् ||२९० ||

८अ
८छ्

महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे |
न सहस्राय नायुताये वज्रिवो न शताय शतामघ || २९१ ||

९अ
९छ्

वस्यां इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुञ्जतः |
माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे || २९२ ||

१०अ
१०छ्