सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.2 द्वितीया दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

प्र मंहिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे |
उपस्तुतासो अग्नये || १०७ ||

१अ
१छ्

प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः |
यस्य त्वं सख्यमाविथ || १०८ ||

२अ
२छ्

तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे |
देवत्रा हव्यमूहिषे || १०९ ||

३अ
३छ्

मा नो हृणीथा अतिथिं वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एशः |
यः सुहोता स्वध्वरः || ११० ||

४अ
४छ्

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः |
भद्रा उत प्रशस्तयः || १११ ||

५अ
५छ्

यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममर्त्यं |
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं || ११२ ||

६अ
६छ्

तदग्ने द्युम्नमा भर यत्सासाहा सदने कं चिदत्रिणं |
मन्युं जनस्य दूढ्यं || ११३ ||

७अ
७छ्

यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे |
विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति || ११४ ||

८अ
८छ्