स्कन्दपुराणम्/खण्डः ७ (प्रभासखण्डः)/प्रभासक्षेत्र माहात्म्यम्/अध्यायः ०५५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ईश्वर उवाच॥
ततो गच्छेन्महादेवि तत्पूर्वे विमलेश्वरम्॥
गौर्याः पूर्वं समीपस्थं नातिदूरे व्यवस्थितम्॥१॥
गुरोर्नैर्ऋत्यदिग्भागे स्थितं पापप्रणाशनम्॥
अपि कृत्वा महापापं नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥ २ ॥
क्षयाभिभूतदेहो वा तं समभ्यर्च्य भक्तितः ॥
सर्वदुःखान्तगो भूत्वा निर्मलं पदमाप्नुयात् ॥ ३ ॥
गंधर्वसेना यत्रैव विमलाऽभूत्क्षया न्विता ॥
विमलेश्वरनाम्ना वै तल्लिंगं प्रथितं क्षितौ ॥ ४ ॥
इति ते कथितं सर्वं विमलेश्वरसूचकम् ॥
माहात्म्यं सर्वपापघ्नं तुरीयं भवसुन्दरि ॥ ५ ॥
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां सप्तमे प्रभासखंडे प्रथमे प्रभासक्षेत्रमाहात्म्ये विमलेश्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥