फलकम्:मुखपुटम् - स्वागतम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
Wikisource-logo-sa.svg
कश्चित् स्वतन्त्रः पुस्तकालयः
यं हि कोऽपि सम्पादयितुं शक्नोति

विकिस्रोतसि स्वागतम्

संस्कृतविकिस्रोतसि भवतां स्वागतम् । संस्कृतविकिस्रोतः अन्तर्जालाधारितः ग्रन्थालयः वर्तते । अस्य सम्पादनं यः कोऽपि कर्तुम् अर्हति । इदं स्रोतः प्रतिलेखाधिकारमुक्तानां प्राचीनग्रन्थानां सङ्कलनाय विद्यते । विविधविषयेषु लेखानां पठनाय सम्पादनाय च संस्कृतविकिपीडिया दृश्यताम् ।


संस्कृतविकिस्रोतसि सम्प्रति १७,६६७ लेखाः सन्ति।